Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
1235 / 30.10.2009 00:00

Машинистер к?ршілеріне к?мек ?олын созды

«Локомотив» А? филиалы – А?т?бе локомотив пайдалану депосы ?ыс маусымына ?лкен дайынды?-пен келіп отыр. Олар к?згі комиссиялы? ба?ылауды белгіленген мерзімінен б?-рын ая?тады. Локомотив пайдалану паркіндегі 14,5 бірлік техниканы? 12,5 бірлігіні? жай-к?йі 3,6 бал-ды? ба?аммен ба?аланды. Е? жо?ар?ы к?рсеткіш 5 балл болатын болса, алды 25-30 жыл пайдаланыл?ан локомотивтерді? ортадан жо?ары ба?а алуы жаман н?тиже емес.
Депо басты?ыны? орынбасары, бас инженер ?анат ?лмахановты? айтуынша, жылына екі рет ?ткізілетін дайынды? ж?мыстарыны? берері к?п. ?йткені, к?ктемдегі ба?ылау-ды? жаз?ы, к?здегі тексеруді?  ?ыс?а ?амдануды? бірден бір жолы екені т?сінікті жайт.
?ыс мезгіліне дайынды?ты? барысында локомотив агрегаттарыны? суы??а т?зімсіздігі ескеріліп, машинистер жылумен ?амтамасыз ету ?шін оларды «чехолмен» ?аптап ?лгірді. Локомотивтерді? эстетикалы? ?рі де келтірілген. ?азіргі кезде депо машинистері да-йын тепловоздарды? к?шімен  кез-келген ба?ыт?а пойыз ??рамдарын жеткізуде.  
А?т?бе локомотив пайдалану депо-сы ж?к пойыздарын тасымалда?ан-да ?андыа?аштан Илецкіге дейінгі аралы?ты ?амтиды. Ал, жолаушылар пойызы А?т?бе – Жем, А?т?бе – ?йтеке би, А?т?бе – Ш?бар??ды? телімдері бойынша ?атынайды.
– Депода?ы ж?мысшыларды? ?а-тары жыл сайын к?бейіп келеді,–дейді ?анат ?лдебай?лы бізбен ??гімесінде. – ?азір м?нда барлы?ы 489 адам ж?мыс істесе, оларды? 187-сі машинист те, 179-ы машинист к?мекшісі, ?ал?андары бас?ару аппаратында?ы б?лімдерде, ?о-сал?ы шаруашылы?тарда жауапты ?ызметтер ат?арады. Білікті де білімді мамандар жетерлік. К.?ала?анов, «?оз?алыс ?ауіпсіздігі» т?с бел-гісіні? иегері С.??лма?анбетов, Н.Н.Доманин сынды машинистер ерен е?бектерімен ел ??рметіне б?ленуде.  
Мекемені? кадрлар ж?ніндегі менеджері Раиса Медеубаева:  – ?лтты? компания ?абылда?ан ережеге сай машинистер зейнеталды демалыс?а  59 жастан шы?ады. Ал, мемлекет белгілеген зейнеткерлік жас 63 бол?анды?тан  тиісті зейнета?ысын олар сол кезден бастап ала бастайды, – дейді. На?тылай айтса?, темір жол мекемелері арасында ?зірге зейнеталды демалысты?  салалы? т?лема?ысын тек «Локомотив» акционерлік ?о?амы ?ана т?леп келеді. Б?гінгі к?ні А?т?бе локомотив пайдалану депосында?ы ж?мыскерлерді? орта жасы 37-40 жас аралы?ын ??рап отыр. Депо ж?мысына  к?бінесе темір жолды? арнайы о?у орнын бітірген мамандар ?ана тартылуда.
А?т?бе локомотив пайдалану депосыны? бір?атар машинистері мен оларды? к?мекшілері со??ы айларда к?рші облыстар?а іссапар?а жиі ?атынай бастады. Локомотив депосы тарихында м?ндай жайт онда?ан жылдардан бері ?мыт бол?ан-ды. Темір жол саласында?ы м?ндай жайтты мекеме басшылы?ы бір?атар к?ршілес деполарда?ы ж?мыс ау?ымыны? ?л?аюымен т?сіндіріп отыр.     
?анат ?лмахановты? айтуынша, ?азіргі к?ні 15 бригада Бейнеу, Ма?ат стансаларында іссапарда ж?р екен.  Себебі, аталмыш деполарда ж?мыс ау?ымыны? ?л?аюына байланысты  ж?мыс ?олы жетпей жат?ан к?рінеді. Бас инженерді? с?зінен ?аны? бол?ан та?ы бір жайт, егер бригада м?шелеріне жа?дай жасалып, сол ??ірлерде т?пкілікті ?алу ж?нінде ?сыныстар т?сіп жатса, олар б?л ?сынысты ?абылдама? ойлары бар екен. Тіпті, ?азірді? ?зінде ?ызмет бабымен кеткен кейбіреулеріні? отбасылары ?оныс аударып та ?лгеріпті.
– Мені? есебім бойынша, ?ш машинист к?мекшісі ?азір сонда т?ра?ты ж?мыс?а орналас?ан. А?т?бе локомотив пайдалану депосында ж?мыс к?ші толы? ж?не резервте машинистеріміз бар бол?анды?тан, іссапарда ж?рген ?ріптестеріміз сол жа?та ?аламыз деп жатса, келісім беруге болады. Бізді? бір ?ана тілегіміз, тек жа?дай жасалса бол?аны,– дейді директорды? орынбасары.  
?ол ?шын беріп жат?ан локомотив бригадаларына Бейнеу, Ма?ат стансаларында барынша жа?дай жасалуда. Олар сол ??ірдегі де-поларды? демалыс б?лмелеріне орналас?ан.  
А?т?бе локомотив депосында?ы та?ы бір жа?алы?, биылдан бас-тап мекеме ?ызметкерлері темір жол ауруханасыны? ?ызметіне ж?гінетін болды. Б??ан дейін машинистер мен оларды? к?-мекшілері, жалпы теміржолшы ?ауымы  астаналы? медициналы? мекемені? А?т?бедегі филиалына ?аралатын. Теміржолшылар темір жол ауруханасыны? білікті д?рігерлеріне «бар байлы?тары» денсаулы?тарын ?айтадан сеніп тапсыратындарына ?уанып отыр.  ?азір локомотив паркі алда?ы ?ыс маусымына ?амданыстарын ?атайта т?скен. «Локомотив» А? басшылы?ыны? № 334 б?йры?ына сай, тепловоз шаруашылы?ын ?ыс мезгіліне дайындау ?шін арнайы штаб ??рыл?ан. О?ан депо директоры Н?рлан К?шербаев жетекшілік етеді.
А?т?бе локомотив пайдалану депосыны? паркіндегі бір?атар тепловоздар к?рші деполар?а беріліпті. Біра? сервистік ж?мыс-тарды? барлы?ы А?т?бе паркінде жал?аса бермек. Тепловоз саныны? азаюына ?арамастан ж?мыс ау?ымы кемімеген. ?йткені техника ?зге паркті? балансына берілгенімен, б?рын?ы ба?ыттарда ?атынауда. Оларды бас?аратын машинистер де осы деподан іріктеліп отыр.

Ас?ар А?тілеу
Т?ребай Кенжебай

Поделиться:
Популярные новости
1695 / 01.06.2018

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ-ның барлық филиалдарында Халықаралық балаларды қорғау күнін атап өтті

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ-ның барлық филиалдарында Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған іс-шаралар өткізілді. Асфальтқа салынған ең үздік су...

1452 / 31.05.2018

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ қызметкерлеріyt «АЛЖИР» лагерінің тұтқындарының өмірі туралы әңгімелеп берді

«Астана» теміржол торабының кәсіподақ ұйымы «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ қызметкерлеріне саяси қуғын-сүргін және аштық құрбандарын еске алу күніне арна...

1323 / 30.05.2018

«ҚТЖ – Жүк тасымалыАҚ қазылар алқасы балалар байқауының қорытындысын шығарды және жеңімпаздарды анықтады

«ҚТЖ - Жүк тасымалы» АҚ Халықаралық Балаларды қорғау күніне қызметкерлердің балаларының арасында елорданың 20 жылдық мерейтойына арналған «Астан...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер