Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2263 / 12.02.2010 00:00

Жолдау?а - ?олдау


Жолдау?а - ?олдау
Ж?мысымыз?а жа?а серпін береді
?ділбай ?анатбаев, "Локомотив" А? локомотив ж?ндеуді ?йымдастыру бас?армасыны? басты?ы

Елбасы Жолдауын теледидардан ты?дадым, бас-пас?зден де о?ыдым. ?жым болып тал?ылады?. Жолдауда мені? назарымды аудар?ан м?селе – ол Мемлекет басшысыны? инновациялы? ба?дар-ламаларды дамыту туралы айт?ан ойы болды. Себебі, инновациялы? жобаларды ж?зеге асыру е?бек ?німділігіні? кешенді артуына тікелей ?сер етеді.

Жолдауда?ы дерек бойынша, елімізде бір ?ызметкер жылына 17 мы? долларды? ?німін ?ндіреді екен, ал дамы?ан елдерде б?л к?рсеткіш 90 мы? доллардан асып т?седі. Демек, бізге е?бек ?німділігін арттыру?а ерекше ден ?оюымыз ?ажет, ол ?шін инновациялы? жобаларды енгізу ма?ызды р?л ат?ар-ма?. Жолдаудан ?кіметті? Жедел индустриялы?-инновациялы? дамуды? мемлекеттік ба?дарламасы ж?не Елді индустриялан-дыруды? егжей-тегжейлі картасы ?зірленетінін біліп ?уанып ?алды?. Себебі, б?л ба?дарламалар бізді? ж?мысымыз?а да жа?а серпін береді.

Инновациялы? жобаларды енгізу ар?ылы е?бек ?німділігін арттыру ба?ытында «Локомотив» А? ж?йелі ж?мыс істеп жатыр деуге болады. М?селен, біз «Локомотив» А?-н 2020 жыл?а дейін дамыту стратегиясын жасады?. Б?л стратегия Елбасыны? ?нерк?сіпті дамыту тапсырмасымен ?ндес десем ?ателеспеймін. Себебі, бізді? ба?дарлама локомотив шаруашылы?ын дамыту?а м?мкіндік береді. Е? бастысы, ба?дарлама ж?зеге ас?анда шамамен 160 млрд те?гені? экономикалы? тиімділігіне ?ол жеткіземіз.

Жолдауда халы?ты? ?леуметтік жа?дайы да ?мыт ?алма?ан. ?леуметтік м?селелерге ?атысты ?ордалан?ан с?ра??а ?алы? к?пшілік Жолдауда?ы жолдардан толымды жауап алады деп ойлаймын. Жалпы, осы Жолдауды? аясында ж?мыс істесек, к?здеген биікке жа?ындай т?серіміз аны?.

Дамуды? да??ыл жолы ай?ындалды

Ма?с?т Ескендіров,Т?ркістан локомотив пайдалану депосыны? директоры:
= Мемлекет басшысыны? ?аза?стан хал?ына арна?ан д?ст?рлі Жолдауын ?ана?аттанарлы? сезіммен ?абылдадым. Жолдауда бізді? елімізді? даму жолыны? негізгі стратегиялы? ма?саттары ай?ын к?рсетілгені т?нті етті. Бізді? ел ?лемдік-экономикалы? ж?не ?аржы да?дарысыны? ?иынды?тарын абыроймен ?ткізіп, серпінді даму?а ?адам басты.

?аза?стан ТМД-да?ы интеграциялы? ?дерістерді? белсенді ?атысушысы болып отыр. 2010 жыл?ы 1-?а?тардан бастап ?аза?стан Ресеймен ж?не Беларуспен Кеден ода?ын ??рды. ?ш ел интеграциясыны? келесі кезе?і 2012 жыл?ы 1-?а?тардан бастап Бірт?тас экономикалы? ке?істікті? ?алыптастырылуы болады делінген Жолдауда. Б?л капитал мен ж?мыс к?шіні? ер-кін ?оз?алысы ?амтамасыз етілетін интеграцияны? ?лде?айда жо?ары де?гейі болма?.

Бізді ?лемдік ?аржы-экономикалы? да?дарысы эконо-миканы? ?су ?ар?ынына ы?пал еткеніне ?арамастан, дамуымызды то?татпа?анымыз ?уантады. Елімізді? ?аржы ж?йесін, ж?йе ??раушы банктер са?талып ?алды. Да?дарыс кезінде ша?ын ж?не орта к?сіп иелеріне де ?олдау к?рсетілді. М?селен, ?лтты? ж?не транс?лтты? компанияларды? мемлекеттік сатып алуларында?ы “?аза?станды? ?лесті?” ?сіміне ?ол жеткізілді. Е? бастысы, мемлекет ?лестік ??рылысты ая?тау ж?ніндегі барлы? шы?ындарды ?з мойнына алып, т?р?ын ?й ??рылыстарыны? жандануына м?мкіндік берді. “Жол картасы-2009” ба?дарламасыны? ар?асында к?птеген адамдар екі ?ол?а бір к?рек тапты. Осы жобаны? ар?асында ел ??ірлерінде электр желілері, сумен жабды?тау желілері, жылу трассалары, автожолдар, ж?здеген мектептер мен ауруханалар, м?дениет пен спорт нысандары ж?нделді.

Халы? т?рмысыны? жа?дайы да жа?сарып келеді, зейнета?ы, стипендия ж?не бюджет саласы ?ызметкерлеріні? жала?ысы айтарлы?тай ?сетін болды. Біз Жолдауда айтыл?ан ?лы Отан со?ысына ?атысушылары мен м?гедектеріне бір жол?ы материалды? к?мек беру туралы ?сынысты ?олдаймыз. Себебі, о? пен отты? ортасында ж?рген со?ыс ардагерлеріні? ерлігі зор деп білеміз. «?рбір со?ыс?а ?атысушы мен со?ыс м?гедегіне бюджеттен 65 мы? те?ге м?лшерінде бір жол?ы ж?рдема?ы т?ленетін болады» деген жолдар ?ОС ардагерлеріне ?лкен демеу бол?аны с?зсіз. Б?л жерде м?селе ?аржыда емес, к??іл б?луде екенін де айт?ым келеді. Сол сия?ты со?ыс?а ?атысушылар мен со?ыс м?гедектеріне те?естірілген, ?лы Отан со?ысы уа?ытында ?аза тап?ан ?скери ?ызметшілерді? ата-аналары мен ж?байлары, ?аза бол?ан со?ыс м?гедектері мен олар?а те?естірілген м?гедектерді? ж?байлары, со?ыс жылдарында?ы тыл е?беккерлері де материалды? ?олдаусыз ?алмайтын болды.

Сонымен бірге, орта білім беруді? 12 жылды? ?лгісіне к?шуді де ??п к?реміз, себебі, б?гінгі та?да ?аза?станда к?сіби-техникалы? білім тиісті де?гейде емес екенін мойындауымыз керек, соны? салдарынан жо?ары білікті жас кадрлар аздау болып т?р. Егер Жолдауда айтыл?ан міндеттер ж?зеге асса, онда елді? жа?дайы жа?сарып, ел экономикасыны? да ?рге басары аны?.

Сонды?тан бізді? ?жым алда?ы он жылда да ?оз?алыс ?ауіпсіздігін ж?не тынымсыз ж?к тасымалын ?амтамасыз ету ?шін бір жа?адан бас, бір же?нен ?ол шы?арып е?бек етуге дайынбыз.

Поделиться:
Популярные новости
1929 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

3521 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

2674 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер