Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2239 / 25.12.2009 00:00

"Локомотив" А? бухгалтерлері ?здіктер ?атарында


  Бухгалтерлік ж?не салы? ??жаттарын сауатты ж?ргізу кез келген мекемені? ?аржылы? т?ра?тылы?ына кепілдік береді. Осы орайда «Локомотив» акционерлік ?о?амыны? бухгалтерлік ?ызметіні? к?сіби ж?мысын б?ле-жара айту?а болады. Себебі, б?л мекемені? бухгалтерлік ?ызметі жуырда «?аза?стан темір жолы» ?К» А? арасында ?здік деп танылды.

«Локомотив» А? бас бухгалтері Еркінбек Керімбековті? айтуынша, халы?аралы? экономика?а бірігу ше?берінде бухгалтерлерге ?ойылар талап б?гінде артып отыр. Енді бухгалтер кіріс-шы?ыс есебі несиемен с?йкес келетін жауапты есеп ж?ргізуші ?ана емес, ?аржылы?, за?ды? білімі мол маман болуы керек. Б?гінгі бухгалтер за?дарды, нормативті ??жаттарды, е? бастысы Салы? кодексін жа?сы білуі тиіс. Б??ан ?оса, ол ?аржы саласында?ы жа?алы?тардан, жа?адан енгізіліп жат?ан ж?йелерден хабардар болуы тиіс.

"Салы? ставкалары жыл сайын ?згеріп отырады, м?ны? барлы?ы бухгалтерді? ?ыра?ы назарында болуы тиіс. Егер салы? ставкалары ?згеріп жат?ан кезде бізді? тарапымыздан бір кемшілік кетсе, оны? арты ірі к?лемдегі санкция?а ?келіп со?тырады. Оны? ?стіне, темір жол саласында?ы бухгалтерді? техникалы? білімі бол?аны да ж?н. ?ыс?а ?айыр?анда ?азіргі заманны? бухгалтері – б?л халы?аралы? ау?ымда?ы маман болуы шарт. Ел экономикасын к?теру ж?не ба?алы ?а?аздар нары?ын дамыту талаптары, ?аза?станны? халы?аралы? біріккен ??рылымдар?а енуі сия?ты жа?дайлар бухгалтерлік есепті халы?аралы? стандарттар?а с?йкестендіруді талап етеді. Ал ?аза?станда б?л ?адамды ал?аш болып темір жол саласы жасап отыр. М?селен, «Локомотив» А? іргесін ?ала?ан кезден бастап-а? Халы?аралы? ?аржылы? есеп стандарттарын ?олдануда, – дейді Еркінбек Керімбеков.

Оны? айтуынша, Халы?аралы? ?аржылы? есеп стандарттарын ?олдану сырт?ы экономикалы? ?ызметті белсенді ж?ргізуге м?мкіндік береді. Халы?аралы? стандарттар?а сай ??растырыл?ан ?аржылы? есеп ?леуетті инвесторлар?а, бас?а да м?дделі т?л?алар?а к?сіпорын туралы сенімді ж?не т?сінікті а?парат береді, н?тижесінде к?сіпорын ?ріптестері ?шін а?параты да ай?ын бола т?седі. Б?л ?з кезегінде к?сіпорынды ?осымша ?аржылы? ресурстар ?шін ж?ретін б?секеде б?секеге ?абілеттілігін арттырады. Халы?аралы? ?аржылы? есеп стандарты бойынша ?аржылы? есептерді жариялау сапалы корпоративті бас?аруды? ма?ызды элементі болып табылады.

Б?гінгі та?да Халы?аралы? ?аржылы? есеп стандарттары ж?йесі бойынша есеп ж?ргізіп, есеп беретін компаниялар оперативті ж?не сенімді есеп беруге ?ол жеткізу ?шін заманауи а?паратты? технологияларды енгізуді? ?ажеттігіне к?з жеткізіп отыр. Ол ?шін тиісті ба?дарламалы? ?німді та?дап алу ?ажет. М?селен, «Локомотив» акционерлік ?о?амы «?аза?стан темір жолы» ?К» А? ж?йесінде SAP ба?дарламасымен біріктірілген «Фаворит» ба?дарламасын ?ол-данады. Еркінбек Керімбековті? айтуынша, ?лемні? бес ж?зден астам компаниялары ?олданатын SAP ба?дарламалы? шешімін енгізуді? н?тижесінде топтал?ан есеп берулерді дайындау уа-?ыты мен шы?ындар азай?ан, а?паратты? а?ын ?ауіпсіздігі мен бас?ару ж?йесі арт?ан. Б?л ж?йені енгізу бухгалтерлік есеп ?ызметіні? ?ана емес, т?тастай к?сіпорын-ны? ж?мысын айтарлы?тай же?ілдетеді.

Ірі к?лемдегі а?паратты ?ыс?а мерзімде ??деп шы?у?а м?мкіндік беретін б?л ж?йені ме?геру ?шін «Локомотив» А?-ны? бухгалтерлік ?ызметкерлері «Жа?а технология-ларды о?ыту орталы?ында» ж?не оны? филиалдарында арнайы курстардан ?тіп, с?йкестік сертификатын алыпты. Ал жуырда ?ана «?ТЖ» ?К» А? Бухгалтерлік есеп департаментіні? SAP BW ж?йесіне есеп м?ліметтерін сапалы енгізе ал?андары ?шін ??рмет грамотасына ие болды.

Халима Б??ар?ызы
Поделиться:
Популярные новости
1929 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

3521 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

2674 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер