Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2409 / 20.12.2009 00:00

Локомотившілер мен жол ж?ндеушілер топ жарды  ?ткен аптаны? сенбі к?ні "?аза?стан темір жолы" ?К» А?-ны? Т?уелсіздік к?ніне арнал?ан спартакиадасы аясында шахмат пен дойбыдан сайыс болды. А?ыл-ойды? ?ш?ырлы?ы сыналатын шахмат пен дойбыдан ба? сынау?а жиырма алты команда т?уекел етіпті. Екі ер, бір ?йел адамнан жаса?тал?ан команда швейцариялы? ж?йе бойынша жеті турда ба? сынады. Ойын?а «Дарын» республикалы? орталы?ыны? шахмат жатты?тырушысы ??нанбай Шаяхмет?лы Са?ынаев баста?ан топ т?релік етті.

Шахмат ойыныны? ?ай д?уірде пайда бол?анына байланысты зерттеушілер к?птеген жорамалдар айтады. Бір деректер бойынша, шахмат ойыны е? ал?аш бізді? д?уірімізге дейін К?не ?нді жерінде пайда бол?ан. Шахмат пайда бол?аннан-а? м?ртебелі ойындарды? санатынан табылды ж?не ол к?птеген императорлар мен патшаларды? с?йікті ермегіне айналды. Шахматтан ?лем чемпионаты ресми т?рде 1886 жылы ?тті. Арада 113 жыл ?тсе де 14 шахматшы ?ана жо?ары д?режелі ата?ты иеленді. Б?л шахматты? м?ртебелі ойын екеніне бір д?лел.

Теміржолшылар ойна?ан швейцариялы? ж?йеде б?кіл ойын барысында ?р ойыншы?а асырусыз, он минуттан берілді. Б?л жерде бірінші орын?а шахмат ойыныны? к?шінен бас?а, сал?ын?андылы?, ?алыптан тыс жа?дайда тез ?рі тиімді шешім ?абылдау?а м?н беріледі.

  Бас т?реші ??нанбай Са?ынаевты? айтуынша, теміржолшылар швейцариялы? ж?йені жа?сы ме?геріп келеді. «Мен ?лтты? компания ?ткізетін шахмат пен дойбы ойындарына жыл сайын т?релік етемін. Теміржолшыларды? шахмат ойнауы жа?сы де?гейге к?терілгені к?рініп т?р. Негізінен орта ж?не егде жаста?ы теміржолшылар жа?сы ойнап жатыр. Же?іске жеткен жастар аздау болып т?р. Сонды?тан жастар уа?ыт тауып шахматпен айналысса н?р ?стіне н?р. Мынадай ?лкен ?имаратты? ішінен шахмат ойнау?а бір б?рыш арнап ?ойса да арты? етпес еді. ?йткені, шахматты? ми ж?мысын жетілдіруге септігі мол», – дейді ??нанбай Шаяхмет?лы. Оны? айтуынша, швейцариялы? ж?йені? олимпиадалы? ж?йе-ге ?ара?анда ?ділдігі басым. Олимпиадалы? ж?йеде же?ілген адам ойыннан шы?ып ?ала береді. Ал швейцариялы? ж?йе бойынша ойыншы турнирге ?атысушыларды? барлы?ымен ой- нап шы?ады.

  Дойбы ойыны да осы швейцариялы? ж?йе бойынша ?тті. Біра? дойбыда шахмат?а ?ара?анда ?те аз уа?ыт – 5 минут берілді. Кейбіреулер дойбы шахмат?а ?ара?анда же?іл ойын десе, ?атты ?ателеседі. Дойбы ойнау ?шін де айтарлы?тай ?абілет керек. Орта ?асыр заманында Еуропада дойбы ойнау рыцарьларды т?рбиелеуді? бір ??ралы бол?ан. Еуропа елдеріні? билеушілері б?л ?адам?а текке барма?ан болса керек.

  Адамны? ойлау ?абілетін шы?дап, д?рыс шешім ?абылдау?а т?рбиелейтін шахмат пен дойбыны серік еткен теміржолшылар алты са?ат?а созыл?ан сайыста?ы жеті турда да сыр бермеуге тырысып ба?ты. С?йтіп, жиырма алматы команданы? арасында шахмат ойыны бойынша командалы? есепте бірінші орынды «Локомотив» А? командасы же?іп алды. Екінші орынды «Жол ж?ндеуші» компаниясы» ЖШС ?анжы?асына байласа, ?шінші орын?а Ресурсты? ?амтамасыз ету дирекциясы ие болды. Ерлер арасында Техникалы? саясат департаментіні? ?кілі Ба?лан Ешм?хамбетов бірінші орын?а ?ол жеткізсе, екінші ж?не ?шінші орындарды с?йкесінше Ержан Ш?кенов («Жол ж?ндеуші» компаниясы» ЖШС) пен ?уат Шоманов («Локомотив» А?) б?лісті. Ал ?йелдер арасында бірінші орын?а «Локомотив» А? командасыны? м?шесі Диляра Ишм?хаметова лайы? деп танылды. Ал екінші орын Гау?ар Наримбаеваны? («?ам?ор-менеджмент» ЖШС) ?анжы?асында кетсе, ?шінші орын С?уле Киікбаева?а (Маркетинг ж?не сатып алуды сараптау департаменті) б?йырды.

  Бір ?ызы?ы, шахматтан же?імпаз атан?андар дойбыдан да ешкімге дес бермейтін болар дегенбіз. Алайда, командалы? жарыста «Жол ж?ндеуші» ЖШС командасы ?згелерден о? бойы озып шы?ып, бірінші орынды же?іп алды. Ал екінші орын?а «?азк?лік?ызмет» А? командасы ие болды. ?шінші орын Тасымалдау ?дерісі дирекциясына табыс етілді. Ерлер арасында дойбыдан топ жар?ан Салжан Сызды?ов («Локомотив сервис орталы?ы» А?) бірінші орын?а ие болса, екінші орын Жас?лан ?азыбековке (Бас-есептеу орталы?ы), ?шінші орын ?алымжан С?рсекеевке («Жол ж?ндеуші» компаниясы» ЖШС) берілді. Ал ?йелдер арасында ?ткен сайыста Саида Ж?сіпова («Жол ж?ндеуші» компаниясы» ЖШС) бірінші орын?а ие болды. Екінші орын С?уле Киікбаева?а (Маркетинг ж?не сатып алуды сараптау департаменті), ?шінші орын С?уле Сызды?ова?а (Ресурсты? ?амтамасыз ету дирекциясы) табыс етілді.

  Бір атап ?терлігі, шахмат пен дойбыдан ?ткен сайыс?а «Жол ж?ндеуші» компаниясы» ЖШС командасыны? жо?ары дайынды?пен келгені бай?алды. Ж?лделі орындарды? к?пшілігін же?іп ал?ан команда ?кілі Анатолий Шабасов ?ткен жылы шахматтан командалы? есепте жетінші орын, ал дойбыдан бірінші орын?а ие бол?андарын айтады. Биыл дойбыдан былтыр?ы биікті та?ы да ба?ындыр?ан б?л команда шахматтан екінші орын?а ие болып, зор жетістікке жетіп отыр.

Халима Б??ар?ызы

Поделиться:
Популярные новости
1930 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

3523 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

2676 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер