Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2113 / 10.11.2009 00:00

Он айда 138 тонна жанармай ?немдеген


  ?ызылорда жол б?лімшесіне ?арасты локомотив пайдалану депосыны? ?жымы а?ымда?ы жылды? он айында жоспарлы тапсырмаларыны? негізгі т?рлерін т?гел орындап шы?ты. Депо директоры Ж?лдызбай М?саевты? айтуынша, белгі-ленген жоспар 12264,7 млн тонна-километр брутто болып 100,1 пайыз?а орындал?ан. Б?-дан бас?а, локомотив-са?аттары депода?ы бос уа?ытты ?оса есептегенде 283040 л/са?ат?а немесе 101,7 пайыз?а орындалып отыр. Осы аралы?та?ы локомотивтерді? желілік ж?рісі 6686,5 мы? километрді ??рады. Локомотивтерді? орта т?уліктік е?бек ?німділігі 2192,9 мы? тонна-километр брутто?а орындалды. Жоспар бойынша к?рсетілген техникалы? жылдамды? 52,45 километр-са?ат болса, ол 52,62 километр-са?ат?а немесе 100,3 пайыз?а жетті. Пойызды? орта салма?ы артып, 3175,8 тонна болып, тиісінше 100,3 пайыз?а орындалды.

  ?ткен жылды? осы мерзімімен салыстыр?анда бір?атар машинистер жанармай ж?мсауда ?немділікке ?ол жеткізген. Мысалы, он айды? ?орытындысымен 138,64 тонна жанармай ?нем-деліп отыр. ?оз?алыс т?рлері бойынша саралап айтса?, ж?к тасымалдау кезінде – 0,98, жолаушылар ?оз?алысында – 0,71, шаруашылы? ?оз?алысымен – 1,31, маневрлы? ?оз?алыста – 0,59 пайыз жанармайды? ?немді ж?мсал?аны бай?алды. Машинистерді? осылайша ?немділікпен ж?мыс жасауы б?гінде ?рдіске айнал?андай.

  М?ндай жетістіктерге ?ол жеткізген машинистерді? б?рын-со?ды ал?ан ескертпелері толы?ымен жойылады екен. Б?л ж?мысты локомотив бригадаларыны? машинист н?с?аушылары мен жедел-тех-никалы? есеп ж?ргізу орталы?ы ?йлестіріп отырады.

Ж?мсал?ан жанармайды? ?о-рытындысымен м?нда к?н са-йын мониторинг ж?ргізіледі. Б?л ?детте, машинистерді? кезекті тал?ылауынан кейін ж?ретін шара. Со?ында есепке алын?ан м?ліметтер бойынша т?біртек бетіне ма?ызды а?параттар шы?ады.

?німді е?бегімен ерекше ??рметке б?ленгендері арасында машинистер Ш.Серімбетов пен А.Кіребаев, машинисті? к?мекшілері Т.Бай?азиев пен Д.Ермахановтарды атау?а болады. Б?лар да жанармай ж?м-сауда к?бінесе ?немділікке ?ол жеткізіп келеді.

?ызылорда локомотив пайдалану депосыны? паркі б?гінгі к?ні 60 тепловозды ?амтыса, оларды? 41-і желі бойынша ж?реді де, 19-ы маневрлы? ж?мыстарды ат?арады. К?згі бай?ау кезінде б?ларды? б?рі жа?сы ба?аланып, жалпы ?орытындысында 4,1 ба-?ам?а ие болды.

– Депо бойынша т?жірибелі машинистерді босатып, бірінші ?ысты ?арсы алушылар?а ма-манды?ты? кыр-сыры жайлы о?улар т?рін ?йымдастыруды тапсырамыз, – дейді ТЧЭ-34 директоры Ж.М?саев. – Олар ?ыс?ы кезе?дегі ж?мысты? айырмашылы?тары мен кейбір ?иын т?старын т?птіштей т?-сіндіріп, автотежегіштерді бас-?аруды? ж?мыс?а дайынды?ына басты к??іл б?леді.

  Пойыздар ?оз?алысыны? ?а-уіпсіздігін мен техникалы? ере-желерді са?тауда ?зара сын?а т?скен машинистер ?ркез орынды марапат?а ие болуда. К?п ретте т?жірибелі мамандар ?здерін жа?сы ?ырларынан к?рсете біле-ді. «Жа?сыдан ?йреніп, жаманнан жиренетін» жастар ?жымда?ы сондай ?адірлі а?аларын ?р- кез ?стаз т?тады.


Поделиться:
Популярные новости
1930 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

3523 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

2676 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер