Шифр шешуді? шебері

Н?рбай Елм?ратов

Есіл локомотив пайдалану депосына ?арасты ??см?рын айналым депосында ж?мыс ?алыпты ыр?а?та ж?ріп жатыр. ?детте м?ндай мекемеде басты назар машинистер мен к?мекші машинистерге аударылады да е?бектері к?п елене бермейтін ?ызметкерлер тасада ?алады. Мысалы, машинистерді? ж?ріп ?ткен жолдарына ?атысты таспаларды? ма?ынасын ашып беретін инженерлер. Соларды? бірі ?см? Илеш?ызы Есма?амбетова – ??см?рын депосында шифр шешуді? шебері атан?ан маман.

– К?н сайын 30-35 кассета мен 120-?а жуы? таспаны? ма?ынасын ашып, орталы? лаборатория?а ж?нелтіп отырамыз. Шынды?ын айтсам, ж?мысым ?зіме ?атты ?найды, – деді компьютерге к?з тіккен инженер. ??см?рын айналым депосыны? б?л б?лімінде 5 адам ж?мыс істейді. Б?рындары сала компьютерленбей т?рып м?нда б?дан ?лде?айда к?п адам ж?мыс істеген. Мекемедегі ж?мыс орындары заманауи тех-никалармен о?тайландырыл?аннан бері к?рсетілер ?ызметті? сапасы жа?сар?анын айтады мамандар.

Локомотивтерді? сапарда ж?р-гендегі ж?ріс-т?рысын таспа?а т?сіріп отыратын ??рыл?ыны? алыс жолдан ?андай жасырын сырды алып келгенін ашып, аны?тап, талдап т?сіндіріп беруге де ерекше ?абілетпен ?атар мол білім ?ажет. Сонды?тан б?л б?лімні? инженерлерін машинистер «??-лыпты ??пиялы сырды? кілті» деп ?зілдейді екен. Оларды? титтей а?атты? іске жол беруіне болмайды. ?йткені ол, локомотившілерді? та?дырына кері ?серін тигізері ?бден м?мкін.

??см?рыннан Атбасар?а ж?не ??см?рыннан Тобыл мен Железорудная стансасына дейін барып келетін локомотивтерді? ?оз?алыс кезіндегі хал-жа?дайын шифр та?балаушы ??рыл?ы ар?ылы аны?тап отыратын инженерлер ?ара?андыда?ы Жол-техника мек-тебінде білімдерін жетілдіріп, бі-ліктіліктерін ?з мерзімінде шы?дап отырады. ?см? Илеш?ызы осында ж?мыс істегелі бергі т?рт жыл ішінде екі рет айтыл?ан мектепте д?ріс ты?дапты. «Белгілі уа?ытта біліктілігі?ді арттырып отырмаса? к?шке ілесе алмай ?аласы?. Содан кішкене ?ателік жасаса? темір жолда оны? салдары ?лкен залал?а ?рындыруы м?мкін»,– дейді ?см? Есма?амбетова.