Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1725 / 06.06.2009 00:00

Са?ила Есенжолова, социалистік е?бек ері

ЛАЙФ

00:16:12 -/ма?ан герой соц труда бергенде мен бес жылды? жоспрады 3 жыл жеті айда орында?анмын/.

Са?ила Есенжолова суреттерін ?арап, ?ткенді еске т?ісіріп оытр.

ЛАЙФ

Са?ила Есенжолова А?мола облысы бойынша сиыр сауып социалистік е?бек ері атан?ан жал?ыз ?аза? ?йелі. Бір басы жылына ?ш жарым мы? тонна с?т ал?ан. Жетпісті желкелеген ана бесжылды? жоспарды асыра орында?ан сол бір кездерін са?ынышпен, с?йсіне еске алады.

00:18:20-/беріліп істейміз ж?мысты сол кезде, шаршамаймыз/.

СНХ:

Са?ила Есенжолова, социалистік е?бек ері

-/Жеті жылда ?андай жетістіктер болды, сонда мені? анам озат сауыншы бол?ан, сол кісіге бірінші жылда, бір куфайка мен керзі етік берді, сыйлы? деп ?кіметтен бергені ол, со?ан м?з болатынбыз/.

ЛАЙФ

00:15:56 -/Назарбаев отыр мында, мен сол кісіні? артында т?рмын, как будто оны? Президент болатынын білгендей/.


Коммунизм идеясыны? жетегінде ж?ріп сауыншыдан депутатты??а дейін к?терілген Са?ила Есенжолова ел экономикасыны? бесжылды? жоспар?а к?шуін, ?рине, ?олдайды. ?аза?стан келер жылдан бастап индустриалды-инновациялы? жобаларды б?гінгіден де жо?ары ?ар?ынмен ж?зеге асыруды ?ол?а алма?.

СНХ:

Н?РС?ЛТАН НАЗАРБАЕВ, ?Р ПРЕЗИДЕНТІ

-/«С 1 января 10 года, в рамках стратегии развития Казахстана, до 2030 года, мы начинаем пятилетку форсированного индустриально инновационного развития». Я поручаю эту работу Правительству/.

?кімет отырысы

Жа?аша ?ырымен жа??ыруы тиіс бесжылды? жоспарды? беталысы жа?а министрді? мойнында. Индустрия ж?не сауда министрлігіні? басына жа?ында келген отыз сегіз жаста?ы жас за?гер ?сет Исекешов тола?ай табыс?а жетуді? жолдарын ?арастырып та ?ой?ан. Ол ?шін алдымен ??зыретін ке?ейтпек.

ГРАФИКА 1

Индустрия ж?не сауда министрлігі т?р?ын ?й-коммуналды? шаруашылы?ы жайын осы м?селені реттеу ?шін арнайы ??рылатын агенттікке тапсырма?. Ал, к?сіпкерлікті ?олдау ж?не дамыту ж?мыстары экономика ж?не бюджеттік жоспарлау министрлігіне беріледі. К?сіпкерлерді? шашбауын б?дан былай б?секелестікті ?ор?ау агенттігі к?теретін болады. Ал, ауыл шаруашылы?ы техникаларыны? ау-жайын министрлік ?з ?олына алу?а бекініп отыр.

ГРАФИКА 2

М?селен, «KAZNEX» экспортты ілгерілету корпорациясы, ?лтты? инновациялы? ?оры мен инжиниринг ж?не трансфертті технологиялар орталы?ынан б?лек жеті бірдей ?леуметтік-к?сіпкерлік корпорацияны да ?анатыны? астына алма?.


М?ны? сыртында «?аза?станны? даму банкі», инвестициялы? ?ор ж?не мемлекеттік кепілдендіру компаниясы сынды даму институттарын «Сам?ры?-?азынамен» бірлесе бас?ару?а білек сыбанып отыр. Оны? ?арым-?абілетіне сай ат?аратын ?ызметі алда?ы к?ндері ай?ындала т?спек. Ал, экономист, кезіндегі бесжылды? ж?мыстарды к?зі к?рген Оразалы С?бден ау?ымды шаруаны? жоспарын білікті мамандар?а ж?ктеген ж?н дейді.

СНХ:

ОРАЗАЛЫ С?БДЕН, ?Р БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТЫНЫ? ДИРЕКТОРЫ

-/Осы рольді ат?аратын бізді? экономика министрлігі болу керек , ал ?азіргі экономика министрлігі статусында б?л шаруаны істей алмайды, себебі, ол бас?а министрлік сия?ты рядовой министрество, о?ан жа?а статус беру керек, Премьер-министрді? бірінші орынбасары деген статус беру керек/.


Б?л ж?йені жандандыру ?шін ?ажет а?паратты?-коммуникациялы?, ?арыш, нано технологиялар ж?не компьютерлі инжиниринг салаларында?ы ?ат маманды?ты? иелері биылдан Елордада бой к?теретін халы?аралы? университетте ?зірленеді. Жиырма бес мы? студентті о?ыту?а арнал?ан білім ордасыны? ??рылысы да осы аптада бесжылды? жоспармен ?абаттаса ?ызу тал?ыланды.СНХ:

АЙТИКИН ГЮЛЬТЕКИН, ??РЫЛЫС КОМПАНИЯСЫНЫ? ДИРЕКТОРЫ

-/У нас строительная работа быстрее идет, извини, это государственная бюрократия, пока это не решим ...ж?мысты жоспар бойынша ат?ару ?шін мемлекеттік бюрократияны жою керек. Мен осыдан 3-4 к?н б?рын ??рылыс?а ?атысты сараптаманы алуым керек еді, ол ??жат ма?ан ?лі жеткен жо?. Университетті? ал?аш?ы блогын ?ш айдан со? тапсыруымыз ?ажет. Ал, бізді? ?олымызда ??рылысты? сметасы ?лі жо?/.


Б?л м?селеден ат тонын ала ?аш?ан Жансейіт Т?ймебаев ?кіметтегі келісс?здерді ушы?тырмайын деді ме т?рік компаниясыны? басшысымен оны? ана тілінде т?сінісуге тырысты.

ЛАЙФ

ЖАНСЕЙІТ Т?ЙМЕБАЕВ, ?Р БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРІ

-/Айтекен би, министрлік керекти имзалар ... - /К?рім М?сімов айтады - /но это мы не понимаем, по русский пожалуйста,

-/... б?л жерде министрлік тарапынан еш кін?рат жо?. Біз ??рылыс?а ?ажет ??жаттарды бекітіп ?ой?анбыз/.

-/если говорят есть же проблема, Асет Исекешев разберитесь/.


Осылайша, министр ретінде ?кіметте ал?аш баяндама жаса?ан ?сет Исекешев К?рім М?смовтен туында?ан дау-дамайды тар?ату туралы тапсырма алды.
Осыдан екі жыл б?рын іргетасы ?алан?ан Астанада?ы локомотив зауыты ал?аш?ы тепловозды жыл со?ына дейін іске ?оспа?. Серпінді жобалар ?атарында?ы зауыт жеті ж?з ?аза?станды?ты ж?мыспен ?амту?а ?ау?арлы. ?арымы да к??ілге ?онымды.

СНХ:

БА?ЫТЖАН ?УАНЫШЕВ, «ЛОКОМОТИВ» А? БАС ИНЖЕНЕРІ

-/Келесі жылдан бастап 100 тепловоз шы?арамыз деп айту ма?танышты, келер жылы план бойынша 28 тепловоз шы?арамыз. Осы бесжылды?та осы зауыттан шы?арылады 300 тепловоз/.

Хроникалы? корсетілімдер ар?ылы зауытты? ??рылысына

Демек, б?л зауыттан да Ыбырай Жа?аев, К?мшат Д?нентаева, Жазылбек ?уанышбаев сынды ?аза?ты жа?ан?а жария еткен е?бек ерлері ерте ме кеш пе т?рбиеленіп шы?уы ?бден м?мкін. ?йткені, жеті айдан со?, сіз бен біз, экономиканы бесжылды? жоспарды? негізінде дамыту?а к?шеміз. Ке?іс Ода?ы т?сында ?ндіріске ай?ын басымды? берілсе, б?л жолы еліміз инновациялы? жобаларды жандандырма?. Я?ни, ??деуші саланы дамыту ар?ылы шикізат?а деген т?уелділіктен арылуды жоспарлап отырмыз. Елімізді? ескі ж?йені ?айта жа??ыртуда к?здегені де осы.


Ба?ыт Шойымбек, НЫСАНА, ЭраТВ, 06.06.09 г.

Поделиться:
Популярные новости
803 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2049 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1661 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер