Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1505 / 11.06.2009 00:00

Машинистерге м?н берілді

"Локомотив" А? е?беккерлерді? ?ауіпсіздігі мен денсаулы?ын ?ор?ауды? ONSAS 18001:2007 менеджменттік ж?йесіне к?ше бастады. ?ткен жылы "Локомотив" А?-ында е?беккерлерді? ?ауіпсіздігі мен денсаулы?ын ?ор?ауды? ONSAS 18001:2007 ы?палдастырыл?ан менеджменттік ж?йесіне к?шуді? ?ажеттілігі ж?нінде шешім ?абылдан?анды. Биыл?ы жыл?ы маусымны? 8-інде орталы? аппаратта осы ж?йені? ?ндіріске ?аншалы?ты енгізілгені турасында мамандар мен консалтингілік компанияларды? ?кілдері техникалы? ке?ес ?ткізді.

"Локомотив" А?-ыны? ы?палдас?ан менеджмент ж?йесіні? ?йлестірушісі Светлана Сыды?ованы? айтуынша, жа?а жоба орталы? аппарат пен компанияны? филиалдары -локомотив пайдалану деполарында да ?атар енгізіле баста?ан. ?азіргі та?да к?сіпорында мамандарды? денсаулы?ын са?тауды ?ада?алау ма?сатында бір?атар ?йымдастыру шаралары жасал?ан.

- Біра?, біздер м?нымен то?талып ?алмай, е?бек ?ауіпсіздігі мен ж?мысшыларды? денсаулы?ын ?ор?ауда барлы? т?уекелшіл ж?не ы?тимал т?старды болдырмауды о?тайлы бас?аруды ?амтамасыз етуге тиіспіз,-дейді С. Сыды?ова.

К?сіпорын е?беккерлеріні? ?ауіпсіздігі мен денсаулы?ын ?ор?ауды? ONSAS 18001:2007 менеджменттік ж?йесіне к?шуі біршама уа?ытты ?ажет етеді. Сонды?тан да халы?аралы? талап?а к?шу кезе?-кезе?імен ат?арылады. ?азіргі та?да компанияда?ы халы?аралы? талап?а с?йкес келетін т?стары мен кемшін со?атын осал жа?тары аны?талып, жан -жа?ты сарапталуда. Келесі кезе?ге ?ту ?шін "Локомотив" А?-ны? 30 маманы арнайы дайынды?тан ?ткізілді. Олар консалтингілік компания ?кілдерімен бірлесе отырып, ?ндірістегі е?беккерлерді? ?міріне ж?не денсаулы?ына ?сер ететін т?уекелді ы?тимал т?старын аны?тап, ?ауіпті? алдын алу ж?не оны? себеп -салдарларын болдырмау ?шін арнайы кітапша ретінде ?рбір е?беккерге арнал?ан Жаднамасы жасады. Таяу арада е?бекті ?ор?ау мен ?ауіпсіздігіні? к?сіби менеджмент ж?йесіне аудиттік тексеру ж?ргізілген со?, биыл?ы жыл ая?ына дейін "Локомотив" А? сертификаттаудан ?ткізілмек.

?азіргі та?да "Локомотив" А?-ында менеджментті? сапалы? ж?йесі ISO 9001-2000 халы?аралы? талабына с?йкес ж?мыс істеуде.

Ескендір Ертай, Астана Ай?ын, 11 маусым

Поделиться:
Популярные новости
803 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2049 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1661 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер