Арыс локомотив депосында?ы ахуал?а ?атысты айтыл?ан сын жа?са?

Ж?РГІЗУШІ: Локомотившілер ж?мыстарын объектівты ба?алама?аны ?шін ашынуда. Жуырда республиканды? телеарналарды? бірінде к?рсетілген сюжет О?т?стік ?аза?станда?ы ж?к ж?не жолаушылар тасымалы ?ауіпсіздігіне к?м?н келтіруде. Депода тексеріс ж?ргізген т?уелсіз сарапшылар осындай ?орытынды?а келді. Та?ырыпты тілшіміз ?ани ?алмаханов жал?астырады.

Геотитр: О?т?стік ?аза?стан

ТІЛШІ: Теміржол тасымалында ж?к поездарыны? салма?ы ?те ауыр бол?анды?тан оныс?йреу ?шін ?ш б?лектен т?ратын электровоз пайдаланылады. Орта??ы секция алды??ы локоматив ?инал?ан с?тте о?ан ?осымша к?ш береді. Сонды?тан онда?ы машинист креслосы, кейбір ?лшеу ??ралдары мен бас?ару тетіктері секілді ?ажетсіз б?йымдарды мамандар ?здері ?дейін алып таста?ан. ?йткені поезд орта??ы б?лік ар?ылы бас?арылмайды. Сарапшылар б?л жол ?оз?алысына еш?андай ?ауіп т?ндірмейді деп отыр.

СНХ-1: Сейдулла Абдуллаев-т?уелсіз сарапшы

/02.00. тежеуді реттеу, ?лкен тізбекпен то?ты тегістеп ?ткізетін ?ондыр?ыларды? ?ызмет ат?аратын электровоз?а керегі жо?.

ТІЛШІ: Арыс депосыны? ?арама?ында б?гінде 105 локомотив бар. Оны? ешбірі ?лі пайдалану мерзімін ?теп бітпеген. Алматы ж?не Сарыа?аш ?алалары ба?ытында ?атынайтын локомотивтерді? барлы?ы сапар?а шы?ар алдында ?оз?алыс ?ауіпсіздігі ережесіне сай міндетті т?рде техникалы? тексерістен ?теді. М?нан со? сапар?а шы?атын машинистер бригадасы электровозды? барлы? бас?ару тетіктерін, байланыс ж?не ?лшеу ??ралдарын ?здері т?гел ?арап, ?абылдап алады.

СНХ-2: Керімтай Бай??ттиев-машинист

/09. 03. ?андай да бір кемшілік болса мен локомативті ?абылдамаймын. Біра? ?абылдамауды? ар?асында сапар?а кешігіп шы??ан с?тіміз кемде кем.

ТІЛШІ: Б?гінде лолкомотив деполарыны? техникалы? жа?дайын жа?сарту?а айыры?ша к??іл б?лініп отыр. Осы істі? аясында келер жылы Арыс депосы су жа?а 5 электровозбен толы?па?.

?. ?алмаханов Н. Н?рбек ??Т О?О