Арыс локомотив депосында?ы ахуал?а ?атысты айтыл?ан сын жа?са?

Авторы: Айзада Т?ребек?ызы

операторы : Ерболат ?біш

Ж?ргізуші: ?аза?стан темір жолында?ы техникалы? ?ауіпсіздік барлы? талап?а сай са?талады. «Локомотив» А? –ны? ?кілдері осыны шегелеп отыр. «Арыс локомотив пайдалану депосында?ы» электровоздарды біртіндеп тексеріп шы??ан арнайы комиссия с?йреуші к?штен еш?андай кемшілік тап?ан жо?. О?т?стік ?аза?стан облысында?ы отарбаларды? жа?дайына айма?та?ы меншілікті тілшіміз де к?з жекізіп ?айтты.

Тілші: интершум. ?ауіпсіз жа?дай?а ?арайтын приборлар мына жерден алын?ан. «оны ?рланды» деп, не істейсі? ?йге апар?анда оны...

Б?л ауыр ж?к к?лігін с?йреуге жегілген электровозды? орта??ы б?лігіндегі жа?дай. Жуырда республикалы? телеарналарды? бірінде Арыс локомотив депосыны? б?гінгі ахуалына ?атысты айтыл?ан сын?а негіз бол?ан да осы ортада?ы секция. Онда «машинисттер отыратын орынды??а дейін ?йінен к?тере келеді» делінген болатын.Шойын жол саласында тер т?гіп ж?ргендер б?л шынды??а жанаспайды, «жал?ан ?аралау» деп білеміз дейді.

СНХ:Керімтай Бай??тдиев – 1-СЫНЫПТЫ машинист

\ортасында?ы к?шін к?бейту ?шін ?осыл?ан сек?ция. Ол машинистер отыратын сидениесіні? или болмаса жолды к?рсететін скоростомерді?, не болмаса прибор безопасностьті? бізге ?ажеті жо?.ол жердегіні воообще ?олданбаймыз.ол к?шті к?бейту ?шін ?ойыл?ан.

Тілші: М?ны т?уелсіз сарапшылар да растап отыр. Алматы к?лік ж?не коммуникация Академиясыны? профессоры ?ш к?н бойы егжей-тегжейлі ?арап шы?ыпты. Айтыл?ан сын негізсіз екенін ал?а тартады.

СНХ: Сейдулла Абдуллаев – т?уелсіз ба?ылаушы \сарапшы?\

\Ортада?ы электровозды секцияда?ы фарлар, анау-мынау оны? жолда ж?руіне еш?андай ?атычсы жо?..... и зияны да\

Тілші: Жолаушылар пойызында?ыдай емес ауыр составты ?рге ?арай

тартуда ?осымша к?шті арттыру аса ма?ызды .М?селе онда?ы орынды?та емес. Арыс локомотив депосыны? басшылы?ы осыны шегелеуді.

СНХ: ?алдыхан ?тегенов – Арыс локомотив пайдалану депосыны? басты?ы

\2-х тыс.подъем дейді Т?лкібас?а ?арай,екі секцияны? шамасы келмейді.Сонды?тан ?ш б?ліктен т?рады.бізді? локомотив.к?шін к?бету ?шін.\

Тілші: Локомотивтер ?р 48 са?ат сайын тексеруге ?ойылады. Б?л міндетті. ?з ісіне аса м??ият машинисттер негізгі с?йреуші к?шті? са?адай сай екендігіне к?з жеткізбей сапар?а аттанба? емес.

СНХ: Ба?ытжан ?уанышев – «Локомотив» А? бас инжинері \ узел детальдар?а ?ауіпсіздік жа?дайына ?арайтын олар ж?нделмей,ж?нделетін адамдар ?ол ?оймай, печать баспай электровоз линия?а шы?пайды.Егер машинист бір кемшілікті бортовой журналда жазыл?ан орындалмаса электровоз ?абылданбайды. \

Тілші: Арыс депосында?ы электровоздарды? ?зын саны 100-ден асады. Оны? 68-і ке?ес кезінде ?келінгендер. ?йткенмен, ?лі пайдалану мерзімі ?те ?оймапты. Осыны к?лдене? тарт?ан теміржолшылар ?р сапар?а са?адай сай аттанатындарын айтады. Ал келесі жылдан бастап Астанада ??рыстырылатын су жа?а локомотивтер ел шойын жолында ж?ре бастайды.

Айзада Т?ребек?ызы, Ерболат ?біш

Астана телеарнасы О?О-нан