Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1650 / 12.04.2009 00:00

То?та, пойыз келеді!... немесе машинистке ш??ыл тежегішті ?олдану?а м?жб?рлейтін о?и?алар сыры?

2009 жылды? 7 а?паны к?ні машинист В.С. Егоров пен оны? к?мекшісі Н.С. Ділм?хамбетов Жамбыл — Шу телімінде № 12 пойызды? ВЛ80С-1708 электровозын ж?ргізіп келе жатып, Луговой стансасында?ы 3628 км ?ткеліне жа?ындай бере ?оз?алыс жылдамды?ын 23 км/са?ат?а дейін т?мендете отырып, дыбыстап белгі береді. ?ткел кезекшісі пойызды ?ол фонарын жа?ып ?арсы алады. Б?л кезде ?ткел шлагбаумдары т?сірулі т?р?ан болатын. Алайда, ?ткел кезекшісіні? ке?сесіне жа?ындау жерден авток?лік шы?а келіп, ж?ріп келе жат?ан пойыз?а со?ты?ысады...

К?лікті тексергенде ?ш адам отыр екен, оны? екеуі полиция ?ызметкерлеріні? формасын киген. Теміржол ?ткелінен ?ту ережесін ?рескел б?з?аны ?шін жол к?лік о?и?асына авток?лік ж?ргізушісі кін?лі деп табылды. Абырой бол?анда адамдар дін аман. Міне, осындай келе?сіз жайттар болат жол бойында жиі к?рініс алып, пойыз ж?мысына ?иынды? тудыруда. Жуырда Жамбыл локомотив пайдалану депосында ?ткен семинар-ке?ес та?ырыбы осы т?йткіл т??ірегінде ?рбіді. Онда АОТ Таласпеков бекіткен шаралар жоспарына сай пойыздарды? адамдарды, малды басып, авток?лікпен ?а?ты?ысуыны? алдын алу, са?тандыру м?селелері ?аралды. Ке?еске Жамбыл, Шу деполарыны? локомотившілерімен ?атар, Жамбыл жол ж?не магистральды? желі б?лімшелеріні?, ЖІІБ басшылары ?атысты. Семинарды Жамбыл локомотив пайдалану депосыны? директоры Ж.А.Исаев ашып, б?л бас?осуды? басты ма?саты – пойыз ж?мысына ?иынды? тудырып отыр?ан келе?сіздіктерді? алдын алу, оны болдырмау ж?не бір ?ана локомотив бригадаларыны? емес, барлы? теміржолшыларды? «бас ауруына» айналып отыр?ан проблеманы к?п болып, бірлесе шешу екенін атап ?тті. ?ткен жылы жамбылды? локомотив бригадалары 197 м?рте ш??ыл тежегішті басу?а м?жб?р болса, а?ымда?ы жылды? екі айында 9 рет ?олданыл?ан.

Семинар-ке?есте ??мша?ыл стансасында?ы № 14 ж?не №18-ші мектеп о?ушыларына пойыздан са?тануды?, темір жол ?ауіптілігі жо?ары айма? екендігін т?сіндірген кездесулерді? ?ткізілгені ж?не б?л шаралар б??аралы? а?парат ??ралдарында ке?інен насихаттал?аны айтылды. Жамбыл жол б?лімшесіні? бас инженері У.Е.Рысбеков б?лімше бойынша темір жол к?лігіндегі адамдар?а ба?ытсыз жа?дайларды ескертіп отыратын ?йлестіруші ке?ес ??рыл?анын ж?не оны? ??рамына жол, байланыс-белгі беру дистансалары, ?скерилендірілген к?зет, Жамбыл стансасында?ы желілік ішкі істер б?лімі, к?лік прокуратурасы ж?не бас?а да ?ызмет ?кілдері енгізіліп отыр?анын м?лім етті.

Шу депосы бойынша 2008 жылы 240 м?рте ш??ыл тежегішті пайдалан?ан о?и?а тіркеліпті. Соны? 150-де мал жол?а шы?ып кетсе, 74-і адамдарды басып кетпеу ?шін, ал біреуі жол к?лік о?и?асына ?атысты пойыз ш??ыл то?татыл?ан. Шу локомотив бригадалары 2009 жылды? екі айында да пойыз ?оз?алысына кедергі келтірген біраз жайтты? орын ал?анын айтып отыр. М?селен, есепті мерзім ішінде машинистер алты рет адамны? темір жол ?стінде болуына байланысты ш??ыл тежегішті басса, малды? жол?а шы?ып кетуіне ?атысты 10 м?рте осындай жа?дай?а бар?ан. Локомотившілер Кемер-б.п3764км, Шо?пар-Алай?ыр, А?ра?ай, Шо?пар, Отар, ??ла?шын, Хантау, Б?рындай, А?се?гір стансалары аралы?тарында пойыз ж?мысына ?иынды? тудыратын о?ыс жа?дайларды? жиі кездесетінін айтып отыр. Бас?осуда с?з ал?ан Жамбыл магистральды? желі б?лімшесіні? бас инженері А.Пауешов машинистер тарапынан берілген 145 ескертуге ?атысты ш??ыл шаралар ?абылданып, темір жол т?семіне жа?ын жерде мал жайылмау ?шін ?оршаулар т?р?ызыл?анын, ал жол?а шы?ып кеткен мал иесі аны?тал?ан к?нде, о?ан айыпп?л салынатынын м?лімдеді. Жамбыл стансасында?ы ЖІІБ полиция майоры, штаб басты?ы Н.Мурсалимов те ай сайын ?кілетті орган ?ызметкерлеріні? ?здеріне бекітілген стансалар?а, разъездерге шы?ып, ба?ытсыз жа?дайларды? алдын алу ба?ытында ?гіт-насихат шараларын ж?ргізіп отыр?анын, алайда, адамдарды? болат жол бойында жара?аттану ж?не ?аза болу жайттарыны? азаймай отыр?анын ашына жеткізді.

— Пойызды? астына т?сетіндер к?бінесе ішімдік ішіп алып, рельс ?стінде ?йы?тап ?алатындар, темір жолдан ?ту ережелерін ?рескел б?з?андар, ?здеріне деген сенімдері шектен шы?ып, ?ауіпсіздік ережелерін са?там?андар. М?селен, былтыр бір ?ана Жамбыл стансасы ?ызмет к?рсететін телімде 14 ба?ытсыз жа?дай тіркеліп, оны? 10-ы ?азамен ая?талды, — деді штаб басты?ы.

Семинар-ке?ес ?орытындысына келсек, ?атысушылар бірауыздан темір жол к?лігіні? ?оз?алыс ?ауіпсіздігін ?амтамасыз ету, ба?ытсыз ж?не келе?сіз жайттарды? алдын алу ба?ытында?ы шараларды бірлесе, ?йлесімді ж?ргізуге шешім ?абылдады. Сонымен ?атар ПЧ-51, ПЧ-52, ПЧ-61 шаруашылы?тарына болат жол ма?ында орналас?ан т?р?ындармен, мектеп о?ушыларымен т?сіндіру ж?мыстарын ж?ргізу міндеті ж?ктелді. С?луг?л БАКЕСОВА «?аза?стан теміржолшысы» газеті №29, 12 с?уір, сейсенбі, 2009 жыл
Поделиться:
Популярные новости
780 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2005 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1639 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер