Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1484 / 25.12.2009 00:00

Атыраулы? локомотившілер абыройы


Атырау локомотив пайдалану депосыны? темір жол шаруашылы?ына ?атысты бас?а да салалар секілді іргесі ?аланып, ал?аш ?ндірістік ?ызметін ат?ара баста?анына ?ыры? жыл?а жуы? уа?ыт болыпты. ?ауіпсіз, сенімді де тиімді жолмен магистральды? ж?не маневрлік ?оз?алыс т?рлеріні? ?здіксіз тасымалдау ?ызметін к?рсету ма?сатында ??рыл?ан депо осы жылдар ішінде ?зіне ж?ктелген міндетті м?лтіксіз ат?арып келеді.

Ал?аш 1973 жылды? шілдесінде ?ндірістік-шаруашылы? бірлігі ретінде Гурьев стансасы айналым депосы болып ??рылып, 1979 жылдан негізгі локомотив депосына айналды. Онан кейін де бірнеше ??рылымды? ?згерістерге ?шырап, б?гінде «Локомотив» акционерлік ?о?амыны? Атырау филиалы ретінде ж?мыс жасауда.

Со??ы жылдары бері Атырау локомотив депосын сауатты инженер, е?бек жолын машинист к?мешісі ?ызметінен баста?ан білікті маман, талапшыл, іскер басшы ?уан Таутанов бас?арып келеді. Оны? ?кесі Жа?сылы? Таутанов та б?кіл ??мырын темір жол?а арна?ан адам, е?бек ардагері, «??рметті теміржолшы» ата?ыны? иегері. Атырау локомотив пайдалану депосыны? тіркелім паркінде 42 локомотив бар, оларды? 27-і магистральды? ж?не 15-і маневрлік болып табылады. 26 магистральді тепловозды? 7-і 2ТЭ10М сериялы тепловоз, біреуі 2ТЭ10У ж?не 20-ы 2ТЭ10МК тепловоздары. Пайдалану паркі дизель ?ондыр?ысы бар Америкадан шы?арыл?ан «Дженерал Электрик» 2ТЭ10МК сериялы модернизациялан?ан тепловозбен толы?ты. Тепловоздар со??ы модельдері негізінен ж?к тасымалын ж?зеге асырады да, бас?ару пульті компьютермен жабды?тал?ан. Жа?а тепловоздарды ж?ргізу ?шін тепловоз машинистерін о?ыту ж?мыстары Ма?ат, Ембі, Ма??ышла?, Шал?ар депосы н?с?аушыларымен ж?ргізілуде. Жолаушылар ж?-не ж?к тепловоздарыны? ?ыз-мет к?рсетететін телімі Атырау – Ганюшкино – А?сарай, Атырау – Ма?ат – ??лсары аралы?тарын ?амтиды.

«??рметті теміржолшылар» – машинист н?с?аушысы Ж.Таутанов, Ж.Ы?ыласов, Ганюшкино алмасу пунктіні? тепловоз машинисі Т.Ж?ма?а-лиевті? е?бектері кейінгі буын ?кілдеріне ?лгі боларлы?тай. А?айынды Ерлан мен Ержан Балтаевтар, ?алым ж?не Оспан Телма?амбетов-тар жан?ялы? династияны жал?астырушылар. Машинистер А.Жаубаев, Т.С?лтан?алиев, А.Бекетаев, Т.Абилов, С.Телеуов, Н.Пона-марев, ?.Насыров осы салада 30 жылдан аса уа?ыт ?здіксіз ж?мыс жасап келе жат?ан мамандар. Сондай-а? е?бек ?ор?ау инженері Аманжол Шо?амбаев, к?сіпода? т?ра?асы ?лжан ?те?алиев, жедел-техникалы? есеп орталы?ыны? басты?ы Надежда Хочунаева, Любовь Смазь, кезекші-операторлар Нам Михайл, К?рім Шеркешбаев та бір мекемеде ал?аш?ы ??рыл?ан кезінен бастап е?бек етіп келе жат?ан ?з ісіні? на?ыз майталмандары десе болады.

Локомотив пайдалану депосында 2009 жылды? 11 айы ?орытындысы бойынша апат, жара?ат алу жа?дайы кездес-пеген. Техника ?ауіпсіздігі инженері А. Шо?амбаевты? айтуынша, ай сайын «Е?бек ?ор?ау» к?ні ?ткізіліп, кестеге с?йкес локомотив бригадалары, ж?ргізушілермен техникалы? саба?тар ?ткізіліп келеді. Рейс алды, ауысым алды медициналы? бай?аудан ?тіп, ж?мысшылар арнаулы киіммен 100 пайыз ?амтыл-са, ж?мысшы-?ызметкерлерге электр ?ауіпсіздігі ж?нінде аттестация ?ткізіліп, локомотив ж?не цехтар медициналы? ??рал-жабды?тармен жеткілікті м?лшерде жабды?тал?ан. «?аза?стан темір жолы» ??» А? «Локомотив» А?-да болып жат?ан ?рбір жазатайым о?и?алар жоспарлау м?жілістерінде ?немі ж?не уа?тылы тал?ыланып, депо-ны? барлы? ?ызметкерлерімен жоспардан тыс н?с?аулы?тар ?ткізіледі. Басшылар мен машинист н?с?аушылар е?бек ?ор?ау ж?мысына ?атысу нормативтерін орындау ма?-сатында бекітілген кестеге сай Атырау – Ганюшкино – А?сарай, Атырау – Ма?ат – ??лсары учаскелеріне апта сайын шы?ып, локомотивтердегі е?бек ?ауіпсіздігі жа?дайын, локомотив бригадаларыны? е?бекке ?абілеттілігін тексе-ріп отырады. Барлы? депо ?ызметкерлері ?ыс?ы арнайы киім ж?не ая? киіммен, зиянды ж?мыс орнында е?бек ететін ж?мысшылар ?шін с?т, жеміс шырынымен ?амтамасыз етілген. Ауысым-?а шы?ар алдында ж?не одан кейін машинистерді? денсаулы?ын, ?ан ?ысымын, ішімдік ішкен-ішпегендігін, т.б. тексеріп отыратын, ауырып ?ал?ан адамдар?а ал?аш?ы медициналы? к?мек к?рсететін арнайы б?лмеде медицина ?ызметкерлері ж?мыс жасайды.

К?згі комиссиялы? тексеру ?орытындысы бойынша локомотив пайдалану паркіндегі 22 тепловоз тексеруге жат?ызылды, оны? ішінде 7 магистральды? (2ТЭ10У - 5 бірлік, 2ТЭ10М - 2 бірлік), 15 маневрлік тепловоз (ТЭМ2-11 бірлік, ТЭМ2А – 4 бірлік) бар. Оларды? біреуі есептен шы?арылуына байланыс-ты тексеруден ?ту тізімінен шы?арыл?ан. Т?тастай ал?анда 21 тепловоз комиссиялы? тексеруден ?тіп, «жа?сы» ж?не «?те жа?сы» деп ба?аланып, н?тижесінде 4.3 балл ??ра?ан.

?стіміздегі жылды? 11 айында тасымал к?лемі 101,02 пайыз?а орындалып, 9931,153 тонна-км. брутто?а жетті. Тепловозды? тартым бо-йынша ж?к ?оз?алысы – 9449, 430, жолаушылар – 475, 550, шаруашылы? тасымалдары – 6,173 ??рады. Жалпы ж?рісті? локомотив ша?ырымы – 4069,954 мы?, желілік ж?ріс-ті? локомотив-ша?ырымы 3520,373 мы?, локомотив са?аттар – 261442, негізгі депода то?таусыз локомотив-са?аттар – 249237 са?атты ??рады.
Поделиться:
Популярные новости
783 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2012 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1644 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер