Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2274 / 03.11.2009 00:00

Машинистер ?ыс маусымына дайын


?азіргі та?да "Локомотив" А?-ны? филиалы -  Семей локомотив пайдалану депосы ?алада?ы ?уатты к?сіпорындарды? бірі болып саналады. 502 адам е?бек ететін ?жымда к?птеген ізгі істерді? ку?сі болды?. Аума? т?р?ысынан Семей – Дегеле? – А?су, Семей – Шар, Семей – Локоть ба?ытына ?атынайтын ж?к ж?не жолаушы пойыздарына тартымды? ?ызмет к?рсететін депо ?немі жалаулы жетістіктерімен ?ріптестері алдында е?сесі биік болып келеді. Д?л ?азіргі к?нде 192 машинист пен 193 машинист к?мекшісі тасымал тас?анына ?з ?лестерін ?осуда. Оларды? дені т?жірибелі ?рі білігі мол мамандар. Локомотивтерді? инвентарлы паркін ??райтын 38 бірлікті? 23 магистральды?, 15-і маневрлі тепловоздар. Депо ?жымы 2009 жылды? 9 айыны? ?орытындысы бойынша жылжымалы ??рамды тиімді пайдалануды? тамаша ?лгісін к?рсетіп, ?лемдік экономикалы? да?дарыс?а ?арамай ал?а ?ой?ан жоспарларын арты?ымен орындап шы?ты. Атап айтар болса?, техникалы? жылдамды? бойынша жоспарды – 100,19 пайыз?а орындаса, ж?к тасымалдау пойызыны? орташа салма?ы т?р?ысынан – 100,42-ге, локомотивті? т?уліктік ж?рісін – 100,08-ге ж?не т?уліктік ?німділігі – 100,2 пайыздар?а жетіп жы?ылады.

Депода о?у-т?жірибелік іс-шаралары т?ра?ты т?рде ?ткізіліп т?рады. «Машинисті? ж?мысы к?рделі ?рі ?те ауыр. Ол ?р уа?ытта ?ыра?ы да тындырымды болуы тиіс»,– дейді депо директоры Д?улет Тайт?леу?лы Ыдырысов. Машинис-тер ?р сапардан орал?ан сайын жылдамды?ты ?лшеу таспаларын шифрды талдап о?итын б?лімге тапсырады. ?йткені таспа – пойыздар ?оз?алысы режиміні? са?талуын ?ада?алайтын бірден-бір ??жат. «Жылма-жыл бізді? ?атарымыз жас мамандармен толы?уда. Оларды ?з ісіні? шебері етіп дайындау ?шін е? ?уелі жас кадрларды білікті ??м т?жірибелі машинисті? жанына ш?кірт есебінде ?оса?таймыз. Уа?ыты келгенде жас маман білім-біліктілігін д?лелдеу ?шін арнайы комиссия сына?ынан ?теді. Сондай-а?, барлы? мамандарды? жылына бір рет аттестацияланып отыруы шарт»,– дейді директор бізге берген с?хбатында. Д?улет Тайт?леу?лы с?з арасында е?бек демалысынан келіп жолсапар?а шы??алы отыр?ан локомотив бригадаларымен к?збе-к?з ж?йелі ??гіме ?ткізілетінін де айтты.

Б?гінде шаруашылы? ?ыс?ы мау-сым?а дайынды?тарын пысы?тап жатыр. ?ырк?йекті? 10-ы мен ?азан айыны? 30-ы аралы?ында депода к?згі комиссиялы? бай?ау ?ткізіліп-ті. Тепловоздарды? техникалы? жа?дайы м??ият тексеріліп, ?ыс маусымыны? кестесіне к?шкен. Локомотивтерді? эстетикалы? жа?дайы да к?з тартарлы?. ?а-уіпсіздік приборларымен жаб-ды?тау ісі айры?ша назар?а алын?ан. Бай?ау алдында орташа балл 3,2 бірлікті ??раса, дайынды?тан кейінгі к?рсеткіш 3,9 бал?а жеткен. ?азіргі уа?ытта локомотив бригадаларын ?ысты? киімдермен ж?не жеке са?тандыру ??ралдарымен ?амтамасыз ету жайы пысы?талуда. Депода б?гінгі к?нні? ?зекті м?селелері болып саналатын шаруалар?а – тепловоздарды локомотив бригадаларына орынды бекітіп беруге, орта буын басшыларына талап-с?ранысты ?атайту?а ж?не по-йыздар ?оз?алысыны? ?ауіпсіздігі к?рсеткіштерін жа?сарту?а, тепло-возды? техникалы? жа?дайын ?алыпты ?стау?а ?ол жеткізілген. Локомотив бригадалары тепловоздарды ж?ндеп, ?ыс?ы ж?мыс жа?дайына даярлауда.

?ыс жа?дайында ал?аш рет ж?мыс істейтіндерді? ?ызметін ?ада?алап, ба?ыт беріп отыру ?шін депо басты?ыны? б?йры?ы шы?арылып, арнайы машинист-н?с?аушы та?а-йындал?ан. Ол ?ыс жа?дайында бірінші рет ж?мыс істейтін 6 тепловоз машинисі мен 7 машинист к?мекшілеріне аптасына екі рет ?осымша саба? беріп, олармен бірге жол бойына шы?ып ж?р.
Поделиться:
Популярные новости
2017 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

3612 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

2757 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер