Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2028 / 27.10.2009 00:00

Машинист – е? жауапты т?л?а

«Локомотив» А?-ны? Жамбыл локомотив пайдалану депосы ал?а ?ой?ан ж?мыс жоспарын толы? орындап отыр. Б?л ?азіргі ?аржы да?дарысы кезінде ба?дарлы ж?мыс жоспарына ?арай сапаны да ал?а ?ой?ан мекеме ?ызметкерлеріні? е?бек же?ісі деуге болады.
Дегенмен, ?ткен жылы бір мезгілде ауы-сымды? ж?мыс?а 40 бригада шы?атын болса, б?гінгі к?ні 25-30 бригада ж?мысты ат?арып отыр. А?ымда?ы жылды? с?уір-мамыр айларында тасымалдау к?лемі кеміген кезде мекемедегі біраз ж?мысшыларды демалыс?а жібергенімен, мекемеде еш?андай ?ыс?арту болмапты. Тіпті, машинистер мен оларды? к?мекшілеріні? де айлы?-жала?ылары толы? са?тал?ан. Филиал директорыны? міндетін ат?арушы Р.Жолдасбековты? с?зіне ?ара?анда, машинистерді дайындау бірнеше сатыдан ?тіп, іріктеледі. Алдымен «Темір жол ?ызметкерлеріні? о?у орталы?ында» теориялы? білімін жетілдірген мамандар депода т?жірибеден ?теді. Одан кейін ку?лік Астана ?аласынан келген арнайы комиссияны? шешімімен беріледі. ?олдарына ку?лік ал?ан мамандар алда?ы уа?ытта ?ш ай бойы арнайы бекітілген машинистермен бірге жол?а шы?ады. Б?л к?нігі, к?сіби мамандарды дайындауды? ал?ы шарты десе де болады. ?йткені жауапкершілік жо?ары. Сонды?тан да со??ы сына? тек машинист-н?с?аушыны? ?атысуымен ?ана ж?ргізіледі екен. Барлы? талаптар?а сай келген машинистер алдымен ж?к пойыздарын ж?ргізеді. Содан кейін ?ана барып, жолаушылар пойызына ауыстырылады. Б?л ?ауіпсіздікті? е? басты ?а?идасы. Жа?а заман ы??айына орай локомотивтерді? кабинасына жол ?ауіпсіздігін ба?ылайтын арнайы КЛУБ жабды?ы орналастырыл?ан. Оны? к?мегімен машинист ?немі диспетчермен ж?не ?зге ба?ытта?ы машинистермен байланыста болады. Дегенмен, ?андай жа?дайда болмасын, машинистерді? ?зіндік ?рекеті ма?ызды екендігін уа?ытты? ?зі д?лелдеп отыр. Ал жолда жол б?лігіні? за?ымданып немесе мал мен жанны? жол ?стіне шы?ып кету о?и?алары орын алмай т?рмайды, со??ы жылдары машинистер жедел ?рекет ету ар?ылы осындай талай апатты? алдын алды. Машинистерді? денсаулы?ы да назардан тыс ?ыл?ан емес.  Жол?а шы?ар алдында міндетті-медициналы? ба?ылау жасалады. Ал жылына бір рет медициналы? тексеруден ?ту ?ажеттілігі та?ы бар. Б?гінгі к?ні локомотив депосына ж?мыс?а т?ру?а ынта танытушыларды? ?атары к?п. Жас-тарды ж?мыс?а тартумен болаша?та к?сіби мамандар дайындап шы?ару да ?ол?а алынуда.
Ерман Абдиев
Поделиться:
Популярные новости
1756 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. ...

3350 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше...

2540 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қыз...

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер