Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1662 / 15.09.2009 00:00

?атал маусым?а дайынды? ?ата? т?ртіппен ж?руде

Халима Б??ар?ызы

«?ыс ?амы?ды жаз сайла» деген ?а?иданы басшылы??а ал?ан ел темір жолында?ы шаруашылы?тар б?гінде ?атал маусымны? сына?ынан с?рінбей ?туді? ?амын жасауда. Осы орайда, темір жол к?лігі саласында ма?ызды ор-ны бар локомотив шаруашылы?ыны? ?ыс?а дайынды?ы ?алай ж?руде деген сауалмен «Локомотив» акционерлік ?о?амыны? баспас?з-?ызметіне хабар-ласты?. ?ол?а т?скен деректер аталмыш мекеме бойынша «к?рі ??даны» ?арсы алу шарасы ойда?ыдай ж?зеге асып жат?анын ай?а?тайды.

Есте болса, ?ткен жылы «?аза?стан темір жо-лы» ?лтты? компаниясы президентіні? «?аза?стан темір жолы» ?К» А? мен о?ан т?уелді акционерлік ?о?амдарды жыл са-йын ?ыс мезгіліндегі ж?мыстар?а дайындау ережесін бекіту туралы» №315-Ц б?йры?ы жары? к?рген болатын. «Локомотив» акционерлік ?о?амында атал?ан б?йры?ты негізге ал?ан №160-АОТ б?йры?ы шы?арылыпты. С?йтіп, «Локомотив» акционерлік ?о?амын 2009-2010 жылдарда?ы ?ыс жа?дайында?ы ж?мыс?а дайындауды? шаралар Жоспары бекітіліп, арнайы штаб ??рыл?ан. Б??ан ?оса, ?ыс?а ?зірлік шараларыны? орындалуын тал?ылайтын селекторлы? ке?естерді? кестесі де т?зіліпті. ?ыс?а дайынды?ты? шаралар жос-пары айма?та?ы локомотив пайдалану деполарында да жасалып, арнайы штаб ж?мыс істеуде.

?ыс?а ?зірлік ж?мысын к?згі комиссиялы? тексеруден б?ліп ?арау ?сте м?мкін емес. Б?л ретте, к?згі бай?ау кезінде локомотивтерді тексеріп, оны? тораптары мен ж?йелерін тиісті нормативтік ??жаттар?а с?йкес ?ыс маусымында?ы ж?мыс т?ртібіне к?шіру, сондай-а? локомотивтерді? техникалы?, ?ртке ?арсы жа?дайын тексеру ж?мыстары ж?зеге асуда. Жалпы, «Локомотив» А? бойынша 10-?ырк?йектен бастау ал?ан к?згі комиссиялы? бай?ау ?азан айыны? со?ында ая?талады деп жоспарлан?ан. Осы аралы?та локомотивтерді? ?ауіпсіздікті ?ам-тамасыз ететін ж?не ?ртке ?арсы ??ралдарыны? ж?мысы комиссия с?згісінен ?теді.

«Локомотив» А? Техникалы? даму бас?армасыны? басты?ы Рашид Н?ртазаевтан алын?ан дерекке ж?гінсек, локомотивтерді ?ыс?ы ж?мыс т?ртібіне к?шіру ЦТ-192 н?с?ауына (электровоздарды ?ыс маусымында?ы ж?мыс?а дайындау ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету) ж?не тепловоздарды ?ыс?ы ж?мыс?а дайындау туралы техникалы? ережеге с?йкес ж?ргізіледі. Биыл аталмыш мекемеге ?арасты 57 электровоз бен 126 тепловозды? кузовтары сырланып, с?луланып шы?па?. Ал б??ан дейін жоспарлан?ан жеті рельс майлаушыны дайындау ж?мысы ж?з пайыз?а орындалыпты. Сондай-а?, электрлі-жылжымалы ??рамдарда?ы байланыс сымдарын м?з ?атудан са?тау ма?сатында 16 выбропантографты тексеріп, т?зеу ж?мыстары да толы? ая?талды.

Локомотив бригадаларын тепло-возды? су ж?йелерін суыту т?ртібіне ?йрету де т?ра?ты ж?ргізілуде екен. «Локомотив» А? баспас?з-?ызметіні? хабарлауынша, шілде айынан бас-тап техникалы? саба??а ЦТ-192 н?с?ауын о?ыту енгізіліпті. Я?ни локомотившілерге локомотивтерді ?ыс?ы ж?мыс?а дайындау ж?не о?ан ?ызмет к?рсетуді? техникалы? н?с?аулары шілде айынан бері о?ытылуда. Сондай-а?, локомотив бригадаларына локомотивтерді ?ыс-?а дайындау мен ?ызмет к?рсетуді? т?жірибелік саба?ы да ж?ргізілуде.

Осы жылды? 14-тамызында локомотив пайдалану деполарын тексеруді? кестесі жасалып, б?л кесте «Локомотив» А?-ны? Батыс ж?не О?т?стіктегі ?кілдіктеріне жіберілген. Атал?ан кестеге с?йкес, локомотив пайдалану деполарыны? ?имараттары мен ??рылыстарын 1-10 ?ырк?йек аралы?ында ко-миссиялы? тексеруден ?ткізу жоспарлан?ан. Соны? ішінде ?кім-шілік-т?рмысты? кешен, санитар-лы?-техникалы? ?имарат, пайдалану цехыны?, депо кезекшісіні? ?имараттары, о?у корпусы, техни-калы? саба? кабинеті, е?бек ?ор?ау кабинеті, психологиялы? кабинет, ?ор базасы, сондай-а? бас?а да нысандарды (клуб, ?ызыл б?рыш, ?ойма, м?ражай) ?ос?анда ?зын саны 116 ?ндірістік нысан к?згі тексеруден ?тіп болды, тексеру актілері «Локомотив» акционерлік ?о?амы-ны? ?ндірістік-техникалы? б?ліміне тапсырыл?ан. Ал сегіз ?имарат?а жоспарлан?ан к?рделі ж?ндеу ж?-мысыны? орындалу к?рсеткіші 80 пайыз?а жетті.

?ыс маусымында жылу ж?йе-сіні? ж?мысы ж?йелі ж?руі ?шін ?азанды?тарды? ж?мысында ?ы-лаудай мін болмауы тиіс. Соны жа?-сы т?сінген мекеме басшыларыны? ж?йелі ж?мысыны? ар?асында Жем, Т?ркістан, Защита (Серебрянка айналым депосы), Арыс, Елек, Ма??ыстау (Бейнеу айналым депосы), Атырау (Ганюшкино айналым депосы), Аяг?з (Шар айналым депосы), Есіл (??см?рын айналым депосы), ?андыа?аш (?йтеке би, Никельтау айналым деполары) локомотив пайдалану деполарында?ы дербес ?азанды?тарды? ?ыс?а ?зірлігі 100 пайыз?а ?амтамасыз етілді. Сондай-а?, ?ыс маусымына ?ажетті 100 тонна мазут та 100 пайыз?а игерілді. Ал техникалы? ма?сат?а жоспарлан?ан 521 тоннаны? 34 пайызы жеткізілген.

«Локомотив» А? ?ыс?а ?зірлік барысында т?рмысты? к?мірді ?ажет ететін ж?мысшылары мен зейнеткерлеріні? де жа?дайын жасауды бірінші кезекке ?ойып отыр. Со?ан орай, 14-тамызда «Локомотив» акционерлік ?о?амыны? бас инженері Б.?уанышевті? т?ра?алы?ымен ке?ес ?тіп, онда «Локомотив» акционерлік ?о?амы- ны? т?рмысты? к?мірді ?ажет-сінетін разъездер мен айналым ?осындарында, сондай-а? 3,4,5 класты стансаларда т?ратын ж?мысшылары мен зейнеткерлер-ді 2009-2010 жылды? ?ысына к?мірмен ?амту м?селесі тал-?ыланды. Ал 28-тамызда «Build Строй Сервис» ЖШС-мен т?рмысты? ма?сат?а пайдаланылатын к?мірді жеткізу туралы келісімшарт жасалды. Аталмыш серіктестік т?рмысты? ?ажеттілікке жоспарлан?ан 600 тонна к?мірді жеткізіп беруі тиіс.

?ыста техника ?анша жерден са?адай-сай т?рса да, онымен ж?мыс істейтін мамандарды? біліктілігінен кін?рат табылса, есіл е?бек бос?а кеткенмен те?. Сол себепті де б?л мекеме локомотив бригадаларын ?ыста ж?мыс істеуге дайындауда да ауыз толтырып айтарлы? ж?мыс жасауда. Атап айт?анда, биыл ?ыста ал?аш рет пойыз ж?ргізетін 400 машинисті? 57,1 пайызы, ал 300 машинист к?мекшісін о?ыту толы? ая?талды. Б?л мамандармен ?ыста?ы ж?-мысты? ?ыр-сырын ??ындыру ма?сатында арнайы саба?тар да ж?ргізіліп жатыр.

?олда?ы дерек бойынша, ло-комотившілерді ?ыс?ы арнайы киіммен ?амтамасыз ету ?шін 6000 «Гудок» костюмін сатып алу?а 26-тамызда конкурс ?ткізіліпті. Алайда ?зірге б?л киім алынба?ан. Есесіне, ая? киіммен ж?не ?ол?ап- тармен ?амтамасыз ету 100 пайыз-?а орындалыпты.

?ыс маусымында ?ар тазалау ж?мысына ?атысатын роторлы ?ар тазалаушы техникалар?а биыл 45 локомотив бекітіліпті. Б?л локо-мотивтерді ж?ргізуге 88 машинист пен 87 машинист к?мекшісі са?адай-сай т?р. ?орыта айт?анда, ?атал маусымны? ж?мысына да-йынды? та ?ата? т?ртіппен ж?ріп жат?анына жо?арыда біз ??гіме ?зегі еткен іс-шаралар д?лел.

Поделиться:
Популярные новости
979 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2329 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1817 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер