Айлы? жарияланды

С?луг?л Бакесова

«?аза?стан темір жолы» ?К» А?-ны? еншілес к?сіпорыны «Локомотив» акцио-нерлік ?о?амы ?ырк?йек айыны? 1-нен бас-тап ?азан айыны? 1-не дейін Е?бек ?ор?ау ж?не пойыздарды? ?оз?алыс ?ауіпсіздігі талаптарын са?тау бойынша айлы? жариялады. Б?л айлы?ты жариялау?а ?ткен тамыз айыны? 27-де Алматы облысына ?арасты А?балы? стансасында р??сат етілмеген белгіден ?тіп кету ж?не Т?ркістан стансасында со?ы орны толмас ?аза?а ?келген о?и?аларды? орын алуы т?рткі бол?ан еді.

Компанияны? баспас?з ?ызметі хабарла?андай, ?ткізіліп отыр?ан айлы?ты? басты ма?саты – «Локомотив» А?-ны? ел айма?тарында?ы филиалдары – локомотив пайдалану деполарында пойыздар ?оз?алысы ?ауіпсіздігіні? жа?дайын жа?сарту, е?бек ?ор?ау м?селесіне назар аудару, сондай-а? ?ндірістік жара?ат пен к?сіби сыр?аттарды? алдын алу, е?бек ?ор?ау ж?не е?бек жа?дайын жа?сарту бойынша о? т?жірибелерді насихаттау болып отыр.

Осы шара барысында е?бек ?ор?ау ж?ніндегі депо ?ызметкерлерімен н?с?амалар мен ??гімелесулер ?ткізіліп, е?бек ?ор?ау саласы бойынша нормативті-???ы?ты? актілерді? ж?не за?намаларды? са?талуы тексерілмек. Айлы? кезінде ?сіресе, басты назар е?бекті ?йымдастыру, сондай-а?, машинистер мен оларды? к?мекшілеріні? демалысын ?йымдастыру м?селелеріне б?лінбек.

Пойыздар ?оз?алысыны? ?ауіпсіздігін са?тау?а м?дделілік таныт?ан Компания басшылы?ы ?оз?алыс ?ауіпсіздігі талаптарыны? б?зылмауына ба?ыттал?ан ?осымша шаралар ?арастырып жат?ан к?рінеді. Сонымен ?атар, ?йымдастыру-т?жірибелік шаралар кешені барысында локомотив бригадаларыны? лауазымды? міндеттерді орындауы, ?оз?алыс ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуге ?атысты н?с?амалар мен б?йры?тарды білуіне ?атысты сына? ?ткізіліп, ?ауіпсіздік аспаптарыны? ?ажетті талаптар?а с?йкес келуі тексерілмек.

Мамандар м?ндай акция депода е?бек ?ауіпсіздігі нормалары мен ережелеріні? са?талуына кепілдік беретінін ж?не пойыздарды? ?оз?алыс ?ауіпсіздігін жа?сарту?а ы?пал ететінін айтады.