Телефон доверия по противодействию коррупции: 8 (7172) 610318
КІРУ
Жаңалықтар

Мерей 18.08.2009 2000
Локомотив саласында ширек ?асыр
Ж?з елу мы??а жуы? адам?а к?сіп беріп, оларды? отбасыларын ?оса есептегенде жарты миллионнан астам халы?ты? тіршілік н?ріне айнал?ан темір жол саласында имандылы? жолына т?скен жандар к?бейіп келеді. Сейсенбек Жа?атаев м?сылманды?ты? бес парызын ?теп ж?рген теміржолшыны? бірі.
?аза?станды? локомотив шы?ар к?н де жа?ын 07.08.2009 2202
Жа?ында Астана к?ні ?арса?ында ?аланы? іргесінде орналас?ан индустриялы? паркті? аума?ында салтанатты т?рде ашыл?ан локомотив ??растыру зауыты со??ы кездері жиі айтылып ж?рген ма?ызды ?ндіріс нысандарыны? бірі болып табылады. Сонды?тан темір жолды экономиканы? к?ретамары десек, осы зауытты? елімізді индустриялы?-инновациялы? ба?ытта дамытуда ма?ызды р?л ат?аратынына сенім мол. Аталмыш зауыт ашыл?ан к?ні Мемлекет басшысы да аса м?н беріп, зауытты? индустриялы?-инновациялы? ба?дарлама аясында ж?зеге ас?ан жобаларды? бірі екенін, сонды?тан елімізді? ?ндірісін арттыруда оны? к?п ?міт к?ттіретінін атап ?ткен болатын.
До??ала? «??мырын» ?зартатын ?тымды жоба ?ажет 09.07.2009 2242
Темір жол желісіндегі жылжымалы ??рам до??ала?ыны? тозуы ?зектілігін жоймай келе жат?ан м?селе. Мамандарды? айтуынша, б?л жа?дай темір жол ж?мысыны? тиімділігін т?мендетіп, пойыздар ?оз?алысында орын ал?ан а?ауларды жою?а ж?мсалатын шы?ынны? артуына ы?пал етеді, сондай-а? ?оз?алыс ?ауіпсіздігіне де айтарлы?тай н??сан келтіреді. Сонды?тан до??ала? ж?быны? тозуын азайту ба?ытында іс-шараларды т?ра?ты ж?ргізу ?ажет-а?.
Машинистерге м?н берілді 11.06.2009 2096
"Локомотив" А? е?беккерлерді? ?ауіпсіздігі мен денсаулы?ын ?ор?ауды? ONSAS 18001:2007 менеджменттік ж?йесіне к?ше бастады. ?ткен жылы "Локомотив" А?-ында е?беккерлерді? ?ауіпсіздігі мен денсаулы?ын ?ор?ауды? ONSAS 18001:2007 ы?палдастырыл?ан менеджменттік ж?йесіне к?шуді? ?ажеттілігі ж?нінде шешім ?абылдан?анды. Биыл?ы жыл?ы маусымны? 8-інде орталы? аппаратта осы ж?йені? ?ндіріске ?аншалы?ты енгізілгені турасында мамандар мен консалтингілік компанияларды? ?кілдері техникалы? ке?ес ?ткізді.
Сенімге сай серпін 29.05.2009 2172
?оз?алыс ?ауіпсіздігі м?селесі алдымен локомотив паркіні? техникалы? жа?дайына тікелей байланысты. Сонды?тан да жылма жыл темір жол саласы дербес жекеменшік паркін жа??ырту?а ?ома?ты ?аржы ж?мсайды. "?аза?стан темір жолы" ?К" А? -ыны? еншілес к?сіпорны "Локомотив" А? м?ндай инвестицияны болаша?ты? ісіне кепіл ретінде ж?мсал?ан ?аржы деп есептейді.
Б?гінгі та?да ?лемдік ?аржы ж?не экономикалы? да?дарыс жа?дайына ?арамастан локомотивтерді жа??ырту ж?мыстарыны? ?алай ат?арылып жат?анды?ы туралы "Локомотив" А? бас инженері Ба?ытжан ?уанышев ??гімелейді.
Б?ра тарту кімге керек болды? 14.05.2009 2363
«Локомотив» акционерлік ?о?амыны? филиалы – Арыс локомотив пайдалану депосы ?зіндік тарихы бар, та?ылымы мол к?сіпорындарды? бірі. Оны? да??ы б?рын?ы КСРО кезінде де д?ркіреп т?рды. ?азір де, т?уелсіз ?аза?стан бойынша, алды??ы ?атарлы ??рылым болып саналады.
Арыс локомотив депосында?ы ахуал?а ?атысты айтыл?ан сын жа?са? 12.05.2009 2353
Локомотившілер ж?мыстарын объектівты ба?алама?аны ?шін ашынуда. Жуырда республиканды? телеарналарды? бірінде к?рсетілген сюжет О?т?стік ?аза?станда?ы ж?к ж?не жолаушылар тасымалы ?ауіпсіздігіне к?м?н келтіруде. Депода тексеріс ж?ргізген т?уелсіз сарапшылар осындай ?орытынды?а келді. Та?ырыпты тілшіміз ?ани ?алмаханов жал?астырады.
Арыс локомотив депосында?ы ахуал?а ?атысты айтыл?ан сын жа?са? 12.05.2009 2209
?аза?стан темір жолында?ы техникалы? ?ауіпсіздік барлы? талап?а сай са?талады. «Локомотив» А? –ны? ?кілдері осыны шегелеп отыр. «Арыс локомотив пайдалану депосында?ы» электровоздарды біртіндеп тексеріп шы??ан арнайы комиссия с?йреуші к?штен еш?андай кемшілік тап?ан жо?. О?т?стік ?аза?стан облысында?ы отарбаларды? жа?дайына айма?та?ы меншілікті тілшіміз де к?з жекізіп ?айтты.
"Локомотив" А? «Зауыт?а атау бер!» конкурсын жариялады 04.05.2009 2221
АСТАНА. Мамырды? 4-і. ?азА?парат - «Локомотив» А? Астана ?аласында салынып жат?ан локомотив жина?тау зауытына е? жа?сы атау?а конкурс жариялап отыр, деп хабарлайды ?азА?парат аталмыш к?сіпорынны? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.
То?та, пойыз келеді!... немесе машинистке ш??ыл тежегішті ?олдану?а м?жб?рлейтін о?и?алар сыры? 12.04.2009 2315
2009 жылды? 7 а?паны к?ні машинист В.С. Егоров пен оны? к?мекшісі Н.С. Ділм?хамбетов Жамбыл — Шу телімінде № 12 пойызды? ВЛ80С-1708 электровозын ж?ргізіп келе жатып, Луговой стансасында?ы 3628 км ?ткеліне жа?ындай бере ?оз?алыс жылдамды?ын 23 км/са?ат?а дейін т?мендете отырып, дыбыстап белгі береді. ?ткел кезекшісі пойызды ?ол фонарын жа?ып ?арсы алады. Б?л кезде ?ткел шлагбаумдары т?сірулі т?р?ан болатын. Алайда, ?ткел кезекшісіні? ке?сесіне жа?ындау жерден авток?лік шы?а келіп, ж?ріп келе жат?ан пойыз?а со?ты?ысады...

Новости 81 - 91 из 91
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец