Телефон доверия по противодействию коррупции: 8 (7172) 610318
КІРУ
Жаңалықтар

Жолдау?а - ?олдау 12.02.2010 2229
Ж?мысымыз?а жа?а серпін береді
К?п іздеген к?мбе ?стінен шы?ады 12.02.2010 2317
    Арман шынды??а айналды. ?ТЖ-ны? «т???ышы» - отанды? тепловоз сапар?а аттанды! Ал?аш?ы локомотив теміржол к?лігіндегі машина жасау базасын ?оз?алыс?а келтірумен бірге ел мерейін, ?лт рухын к?теріп тастады. Ж?мыс жол?а ?ойыл?ан со?: ?з технологиясымен жабды?тал?ан зауыт пен ?з ?німі – «Эволюшн» тепловозын к?ргенде «Gеnеral Electric transportation» ?кілдері шыдап т?ра алмады...  
Машинист жыл адамы атанды 05.02.2010 2268
Мы?т?р?ан Данабеков "Н?р Отан" ХДП-ны? Жем локомотив пайдалану депосында?ы бастауыш ?йымыны? т?ра?асы
Жем локомотив депосы ?жымны? мерейін к?терген ?уанышты жайтты жалпа? ж?рт?а жайып, б?ліскенді ж?н к?ріп отыр.
  
"Локомотив" А? бухгалтерлері ?здіктер ?атарында 25.12.2009 2211
  Бухгалтерлік ж?не салы? ??жаттарын сауатты ж?ргізу кез келген мекемені? ?аржылы? т?ра?тылы?ына кепілдік береді.
Рымтай ЖОЛДАСБЕКОВ, Жамбыл локомотив пайдалану депосы директорыны? пайдалану ж?ніндегі орынбасары: 25.12.2009 2416
  Тасымалдау ?дерісінде жылжымалы ??рамдар-?а тартымды? ?ызмет к?рсететін локомо-тивтерді? техникалы? жа?дайын ба?ылау?а алып, эстетикалы? кескін-келбетіні? талап ?десіне сай болуын ?амтамасыз ететін, б??ан ?оса, жол ?стінде пойыздарды? ?оз?алыс ?ауіпсіздігін са?тау?а м?дделілік танытатын машинистерді? ?ызметі расында к?рделі.  
Атыраулы? локомотившілер абыройы 25.12.2009 2219

  Атырау локомотив пайдалану депосыны? темір жол шаруашылы?ына ?атысты бас?а да салалар секілді іргесі ?аланып, ал?аш ?ндірістік ?ызметін ат?ара баста?анына ?ыры? жыл?а жуы? уа?ыт болыпты. ?ауіпсіз, сенімді де тиімді жолмен магистральды? ж?не маневрлік ?оз?алыс т?рлеріні? ?здіксіз тасымалдау ?ызметін к?рсету ма?сатында ??рыл?ан депо осы жылдар ішінде ?зіне ж?ктелген міндетті м?лтіксіз ат?арып келеді.
Локомотившілер мен жол ж?ндеушілер топ жарды 20.12.2009 2384
    ?ткен аптаны? сенбі к?ні "?аза?стан темір жолы" ?К» А?-ны? Т?уелсіздік к?ніне арнал?ан спартакиадасы аясында шахмат пен дойбыдан сайыс болды. А?ыл-ойды? ?ш?ырлы?ы сыналатын шахмат пен дойбыдан ба? сынау?а жиырма алты команда т?уекел етіпті. Екі ер, бір ?йел адамнан жаса?тал?ан команда швейцариялы? ж?йе бойынша жеті турда ба? сынады. Ойын?а «Дарын» республикалы? орталы?ыны? шахмат жатты?тырушысы ??нанбай Шаяхмет?лы Са?ынаев баста?ан топ т?релік етті.
Т???ыш тепловозды? т?сауы кесілді 08.12.2009 2169
   Желто?санны? жетінші ж?лдызы ?аза? темір жолы тарихында алтын ?ріптермен жазылып ?алды. Кеше осыдан бес ай б?рын ?ана іске ?осыл?ан «Локомотив ??растыру зауыты» А? ?жымы ??растыр?ан «Эволюшн» сериясында?ы ал?аш?ы локомотивті? т?сауы кесілді. ?Р премьер-министрі К?рім М?сімов ?атыс?ан салтанатты шара барысында «?аза?стан темір жолы» ?К» А?-ны? президенті Ас?ар Мамин мен «General Electric» компаниясыны? президенті Лорензо Симонелли елордада?ы «Локомотив ??растыру зауыты» А?-ны? 20 пайыз акциясына «General Electric Transportation» компаниясыны? иелік етуі туралы ??жат?а ?ол ?ойды.
Н?рланбай Рыс?алов, «Локомотив ??растыру зауыты» А? ?ндіріс ж?ніндегі директоры: «?аза?ты? т???ыш тепловозы экономикалы? жа?ынан да, экологиялы? жа?ынан да тиімді» 08.12.2009 2411
   Еліміздегі е? ал?аш?ы локомотив ??растыру зауытына сая-хат жасау ба?ыты "?аза?стан теміржолшысы" газетіні? тілшілеріне б?йырды. Ал?аш?ы локомотив ??растыру за-уыты ал?аш?ы ?німін жасап шы?арды деген с?йінші хабар жетісімен т???ыш тепловозды к?руге біз де асы?ыс аттанды?. Елорданы ?ыр?ыншы стансасымен жал?астыр?ан ?лкен к?пір ?стінен ?ара?анда локомотив ??растыру зауыты алыстан-а? «менм?ндалап» т?р?андай к?рінеді екен. Стратегиялы? нысан саналатын зауыт?а кіру ?шін тиісті ??жаттарды ресімдеп бол?ан со? ?кімшілік ?имарат?а бас с??ты?. Осы жерде «Локомотив ??растыру зауыты» А?-ны? ?ндіріс ж?ніндегі директоры Рыс?алов Н?рланбай Сапар?лымен жолы?ып, с?хбаттасуды? с?ті т?сті.

Локомотив ??растыру зауытына саяхат 08.12.2009 2675

  "Локомотив ??растыру зауыты" А? президенті Мейрам?али Ш?пшекбай?лы Тілеужановты? айтуынша, 2006 жылды? ?ырк?йегінде Мемлекет басшысыны? А?Ш-?а жаса?ан сапарында «?ТЖ» ?К» А? мен «Дженерал электрик» компаниясы арасында «Эволюшн» сериясы бойынша ?аза?стан аума?ында тепловоз ??растыру технологиясын беру туралы келісімге ?ол жеткізілді. Содан кейін-а? жобалы?-сметалы? ??жаттар?а байланысты ?ызу ж?мыс басталып, ?стіміздегі жылды? шілдесінде зауытты? ??рылыс ж?мыстары ая?талып, ?олданыс?а берілді.
Он айда 138 тонна жанармай ?немдеген 10.11.2009 2087
   ?ызылорда жол б?лімшесіне ?арасты локомотив пайдалану депосыны? ?жымы а?ымда?ы жылды? он айында жоспарлы тапсырмаларыны? негізгі т?рлерін т?гел орындап шы?ты. Депо директоры Ж?лдызбай М?саевты? айтуынша, белгі-ленген жоспар 12264,7 млн тонна-километр брутто болып 100,1 пайыз?а орындал?ан. Б?-дан бас?а, локомотив-са?аттары депода?ы бос уа?ытты ?оса есептегенде 283040 л/са?ат?а немесе 101,7 пайыз?а орындалып отыр. Осы аралы?та?ы локомотивтерді? желілік ж?рісі 6686,5 мы? километрді ??рады. Локомотивтерді? орта т?уліктік е?бек ?німділігі 2192,9 мы? тонна-километр брутто?а орындалды. Жоспар бойынша к?рсетілген техникалы? жылдамды? 52,45 километр-са?ат болса, ол 52,62 километр-са?ат?а немесе 100,3 пайыз?а жетті. Пойызды? орта салма?ы артып, 3175,8 тонна болып, тиісінше 100,3 пайыз?а орындалды.
Машинистер ?ыс маусымына дайын 03.11.2009 2198
?азіргі та?да "Локомотив" А?-ны? филиалы -  Семей локомотив пайдалану депосы ?алада?ы ?уатты к?сіпорындарды? бірі болып саналады. 502 адам е?бек ететін ?жымда к?птеген ізгі істерді? ку?сі болды?.
Машинист – е? жауапты т?л?а 27.10.2009 2075
«Локомотив» А?-ны? Жамбыл локомотив пайдалану депосы ал?а ?ой?ан ж?мыс жоспарын толы? орындап отыр. Б?л ?азіргі ?аржы да?дарысы кезінде ба?дарлы ж?мыс жоспарына ?арай сапаны да ал?а ?ой?ан мекеме ?ызметкерлеріні? е?бек же?ісі деуге болады.
Жолаушы электровозын жасау ?ол?а алынба? 27.10.2009 2324
?аржы да?дарысы ?аза? ?ндірісін ?рге с?йреп келеді. Б??ан бірнеше мысал келтіруге болады. Жазда ?ана т?сауы кесілген Астана іргесіндегі тепловоз ??растыру зауыты жыл со?ында  ал?аш?ы «?арлы?ашын» ?анаттандырады. Отанды? вагондар да к?демізге жарай бастады. Енді елімізде жолаушы электровозын шы?ару?а  ?адам жасалуда.  
Отанды? электровоз ??растырылады 06.10.2009 2118
?аза?станды? электровоз жасау саласында ал?аш?ы ?адам жасалды. Жуырда «?аза?стан темір жолы» ?К» А? еншілес к?сіпорыны «Локомотив» А? мен Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясыны? арасында жолаушы электровоздарын сатып алу туралы келісімшартты? ?осымшасына ?ол ?ойылды.
?адыл ТАЛАСБЕКОВ, «Локомотив» А? президенті: АЛ?АШ?Ы ТЕПЛОВОЗЫМЫЗ ЗАУЫТТАН ЖЫЛДЫ? СО?ЫНДА ШЫ?АДЫ 02.10.2009 2681
– ?адыл Секен?лы, Америкада ?аза?стан ?шін арнайы жасал?ан «ТЭ 33А» сериялы жа?а буынны? тепловозы жуырда Ресейде ?ткен ІІ Халы?аралы? «ЭКСПО-1520» к?рмесіне ?атысты. Естуімізше, к?рмеге «Дженерал электрик» технологиясы бойынша жасал?ан асинхронды тартым ?оз?алт?ышы бар магистральды? тепловоз бізді? елден ?ана ?ойылыпты. Жалпы, к?рмеге келушілер жа?а тепловозды ?алай ?абылдады?
?атал маусым?а дайынды? ?ата? т?ртіппен ж?руде 15.09.2009 2221
«?ыс ?амы?ды жаз сайла» деген ?а?иданы басшылы??а ал?ан ел темір жолында?ы шаруашылы?тар б?гінде ?атал маусымны? сына?ынан с?рінбей ?туді? ?амын жасауда. Осы орайда, темір жол к?лігі саласында ма?ызды ор-ны бар локомотив шаруашылы?ыны? ?ыс?а дайынды?ы ?алай ж?руде деген сауалмен «Локомотив» акционерлік ?о?амыны? баспас?з-?ызметіне хабар-ласты?. ?ол?а т?скен деректер аталмыш мекеме бойынша «к?рі ??даны» ?арсы алу шарасы ойда?ыдай ж?зеге асып жат?анын ай?а?тайды.
Локомотивті? «майын ішкен» маман 12.09.2009 2341
Аралбековтер – Ма?ат стансасында темір-жолшылар ?улеті ретінде ке?інен танымал. ?улет торапта?ы темір жол саласыны? ны?айып, ал?а басуына ?лес ?осса, болат жол оларды? маман ретінде ?алыптасуына, азамат ретінде толысуларына ?сер етті. ?улетті? ендігі ?лкені Аманкелді Асан?лы Ма?ат локомотив пайдалану депосында техникалы? саба?ты? н?с?аушысы болып е?бек етеді.
Айлы? жарияланды 05.09.2009 2185
С?луг?л Бакесова
«?аза?стан темір жолы» ?К» А?-ны? еншілес к?сіпорыны «Локомотив» акцио-нерлік ?о?амы ?ырк?йек айыны? 1-нен бас-тап ?азан айыны? 1-не дейін Е?бек ?ор?ау ж?не пойыздарды? ?оз?алыс ?ауіпсіздігі талаптарын са?тау бойынша айлы? жариялады. Б?л айлы?ты жариялау?а ?ткен тамыз айыны? 27-де Алматы облысына ?арасты А?балы? стансасында р??сат етілмеген белгіден ?тіп кету ж?не Т?ркістан стансасында со?ы орны толмас ?аза?а ?келген о?и?аларды? орын алуы т?рткі бол?ан еді.
Шифр шешуді? шебері 03.09.2009 2098
Есіл локомотив пайдалану депосына ?арасты ??см?рын айналым депосында ж?мыс ?алыпты ыр?а?та ж?ріп жатыр. ?детте м?ндай мекемеде басты назар машинистер мен к?мекші машинистерге аударылады да е?бектері к?п елене бермейтін ?ызметкерлер тасада ?алады. Мысалы, машинистерді? ж?ріп ?ткен жолдарына ?атысты таспаларды? ма?ынасын ашып беретін инженерлер. Соларды? бірі ?см? Илеш?ызы Есма?амбетова – ??см?рын депосында шифр шешуді? шебері атан?ан маман.

Новости 61 - 80 из 91
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец